Ügyintézés

Orosháza Polgármesteri Hivatal
Orosháza Polgármesteri Hivatal

Hivatali ügyfélfogadás

 • Hétfő, szerda: 8.00–12.00, 12:30–16.00
 • Kedd, csütörtök: 8.00–12.00, délután nincs
 • Péntek: 8.00–10.00, délután nincs

Hivatalos küldemény átvételének időpontjai (fsz. 15/A):

 • Hétfőtől csütörtökig: 8.00–12.00, 12:30–18.00
 • Péntek: 8.00–12.00, 12:30–16.00

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel: +36-68/413-022 (zöld vonal: 80/931-001)
Fax: +36-68/411-545
Email: varoshaza@oroshaza.hu

Ügyintézés: ügytípusok listája

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása

A jegyző hatásköre a 18/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén az eljárások lefolytatása.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Adóérték-bizonyítvány kiállítása

A bizonyítványhoz 4.000  Ft illeték szükséges, kivéve a mentes eseteket (pl. gyámügy).


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Adóigazolás

Az önkormányzati adóhatóság igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nincs adótartozása vagy adók módjára behajtandó egyéb köztartozása önkormányzat felé.

Az igazolás iránti kérelemben meg kell jelölni a pontos joghelyet, milyen célból kéri kiállítani az igazolást.

Ügyintézés az adócsoport fsz. 12-13. sz. irodáiban


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Adókönyvelés

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Adósságkezelési célú települési támogatás

A képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása érdekében adósságkezelési célú települési támogatást nyújt, amelynek keretében a jogosultak adósságcsökkentési támogatásban és 12 hónapon át adósságkezelési tanácsadásban részesülnek. Az adósságkezelési célú települési támogatás igénybevételének időtartamára a jogosultak lakhatási települési támogatásban is részesülnek az adósságkezelési célú települési támogatásról szóló határozat hatályba lépésének hónapja első napjától. Az adósságkezelési tanácsadást az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának adósságkezelési tanácsadója (a továbbiakban: adósságkezelési tanácsadó) biztosítja.

Adósságkezelési célú települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy (a továbbiakban: adós), akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át. Adósságai összességükben meghaladják az 50.000 forintot, és az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy fennálló tartozása miatt a közüzemi szolgáltatást kikapcsolták. Az adósnak vagy háztartása bármely tagjának nincs vagyona, a rendelet szerinti minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik. Vállalja az adósság és a megállapított adósságkezelési célú települési támogatás különbözetének megfizetését egy összegben, vagy – a hitelezővel kötött megállapodással igazoltan – az adósságkezelési célú települési támogatás időtartama alatt részletekben, vállalja az együttműködést a hitelezővel és az adósságkezelési tanácsadóval, életvitelszerűen benne lakik az adóssággal érintett lakásban, és a lakhatása jogszerűségét igazolni tudja. A személyi igazolványa, illetve lakcímkártyája érvényes bejegyzéssel az adóssággal érintett lakáshoz köti.

Adósságkezelési célú települési támogatás nyújtható az alábbi adósság fajták rendezéséhez: vezetékes gázdíjtartozás, áramdíjtartozás,víz- és csatornahasználati díjtartozás,szemétszállítási díjtartozás,központi fűtési díjtartozás (többlakásos lakóépületeknél, háztömböknél),közös költség hátralék,lakbérhátralék, ide értve a bizonyító erejű magánokiratba foglalt albérleti szerződéssel igazolt lakáshasználat során keletkezett albérleti díjhátralékot is, az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,a kikapcsolt közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásának költsége.

Nem részesülhet adósságkezelési célú települési támogatásban az, aki jogcím nélküli lakáshasználó.

A rendeletbe foglalt feltételeknek megfelelő igényjogosultak közül előnyben kell részesíteni azt a személyt, akinek a háztartásában három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak,aki gyermekét egyedülálló szülőként neveli, akinek a háztartásában súlyosan fogyatékos személy él,aki átmeneti vagy tartós nevelésből a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül került ki, aki, illetve akivel egy háztartásban élők mindegyike betöltötte a 70. életévét, aki, illetve akivel egy háztartásban élők egyike sem rendelkezik keresőtevékenységgel.

Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságkezelés körébe vont adósság legfeljebb 90 %-a, a további – legalább – 10 % adósságrészt az adós köteles megfizetni. Az adósságcsökkentési támogatás összege legfeljebb 270.000 forint. Az adósságkezelésbe vonható adósságok összegének felső határa 300.000 forint. Amennyiben az adósságok összege meghaladja a kezelhető felső határt, az adósságkezelési célú települési támogatás akkor nyújtható, ha az adós vállalja, hogy egy összegben vagy a hitelezővel kötött előzetes megállapodás alapján megfizeti az adóssága és a kezelésbe vonható adósság felső határa közötti különbözetet.

Nem vonható be az adósságkezelésbe az az adósság, amelynek behajtására végrehajtási eljárás van folyamatban. A végrehajtási eljárás felfüggesztése esetén az adósság kezelhető, amennyiben az e rendeletben foglalt többi feltétel teljesül.

Az adósságkezelési célú települési támogatás iránti kérelmet az adósságkezelési tanácsadónál folyamatosan lehet benyújtani formanyomtatványon. Az adósságkezelési célú települési támogatásról szóló határozatot az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembe vételével készíti elő a hivatal.

Az alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

 • kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Állampolgársági ügyek (honosítás, eskütétel)

Állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

A magyar állampolgárság megszerzése történhet honosítással, visszahonosítással, nyilatkozattétellel.

A kérelem csak személyesen nyújtható be a megyei kormányhivatal járási hivatalánál, konzuli tisztviselőnél, integrált ügyfélszolgálati irodánál, továbbá állampolgársági ügyekben eljáró szervnél.

Állampolgársági ügyekben tájékoztatás kérhető a kérelem átvételére jogosult szervnél, ahol a szükséges nyomtatványok is rendelkezésre állnak.

A 2011. január 1-én hatályba lépett egyszerűsített honosítással kapcsolatos részletes útmutató és letölthető nyomtatványok a www.allampolgarsag.gov.hu oldalon elérhetők.

A magyar állampolgárság honosítással, visszahonosítással történő megszerzéséről a köztársasági elnök dönt és ad ki okiratot. A kérelem teljesítése esetén a magyar állampolgárságot a kérelmező az állampolgársági eskü illetve fogadalom letételének napjával szerzi meg.


Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: eskütétel esetén a központi anyakönyvi szerv által megállapított határidő


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Állategészségügy – méhészkedés bejelentése

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.

Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.

A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

15/1969. MÉM rend.

70/2003 FVM rend.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 10 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport, Közterület Felügyelet
Ügyintéző:

Állatvédelmi, állattartási ügycsoport

lletékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

 • állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése
 • állattartási szabályok betartatása

Állatpanzió, állatmenhely létesítése

Állatmenhelyet és állatpanziót (a továbbiakban együtt: állatotthon) természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha a jogszabályban előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Ügyintézési határidő( elintézési, fellebbezési idő): 30 nap, 15 nap

Az eljárásért 5000 Ft általános tételű illetéket kell illetékbélyegben leróni.

Az állatotthon működési engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;
 2. a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat
 3. a telephely adatait;
 4. az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
 5. a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.

Az engedély kérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
 2. az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
 3. az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
 4. az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, eutanázia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
 5. az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbe adás ellenőrzésének módját;
 6. veszélyes állat elhelyezése esetén rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
 7. a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Állattartási szabályok betartatása

Jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Az oltalom alatt álló állatok kivételével az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 •  személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje:

 • megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

1998. évi XXVIII. tv. ,

41/2010. Korm.rend. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

32/1999. FVM rendelet a mg-i haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

27/2006. K.r  a vizek mg-i eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről

2008. évi XLVI tv.

18/1998 NM rend. 4. sz. mell. 3. pontja


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 5000 Ft
Eljárási határidő: 30 nap, 15 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

Anyakönyvi kivonatok kiadása (születési, házassági, halotti)

Orosháza városában történt születés, házasságkötés, haláleset bejegyzéséről az érintett ügyfél kérelmére adható ki anyakönyvi kivonat.

Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik, ennél régebbi bejegyzés az egyházi anyakönyvekben áll rendelkezésre.

Eljárási Költség: illetékmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Átmeneti települési támogatás

A képviselő-testület esetenként a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, önmagukról vagy családjukról más módon gondoskodni nem tudószemélyek részére pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában átmeneti települési támogatást nyújt. Átmeneti települési támogatásra az a család jogosult, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

Kivételes méltányosságból a fenti feltétel hiányában is nyújtható átmeneti települési támogatás. Kivételes méltánylást érdemlő esetek különösen a létfenntartást veszélyeztető helyzetek és fizetési kötelezettségek halmozódása, úgy mint elemi kár, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása, tüzelővásárlás, kiugróan magas közüzemi számlák kifizetése.

1.) Az átmeneti települési támogatás – pénzbeli és természetbeni forma együtt – ugyanazon jogosultra tekintettel négy alkalommal nyújtható egy évben. További támogatást az Szt.45.§ (3)- (4) bekezdésében leírt szociális körülmények igazolt fennállása esetén kell nyújtani. Az átmeneti települési támogatás összege alkalmanként legalább 2.000 forint és legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos.

2.) Szilárd tüzelőanyag – tűzifa, szén – vásárlása céljából nyújtott átmeneti települési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét azon háztartás vonatkozásában kell vizsgálni, amelyhez a kérelmező tartozik. A szilárd tüzelőanyag vásárlására ugyanazon lakásban csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit és az osztatlan közös tulajdonban lévő lakrészeket, ha külön háztartások lakják. Osztatlan közös tulajdon esetén a külön háztartás igazolására szolgál a lakáshasználat megosztásáról szóló szerződés vagy a közüzemi szolgáltató háztartásonként különböző fogyasztásmérőjének megléte. Kétség esetén helyszíni szemle megtartása szükséges a döntés előkészítése során. Szilárd tüzelőanyag vásárlásához települési támogatás iránti kérelem évente két alkalommal, január 1. – február 28. és november 1. – december 31. között nyújtható be e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt. A támogatás esetenként 20.000.- forint, vagy azt megközelítő értékben nyújtott természetbeni juttatás. További kérelem az igénylésre meghatározott időtartam alatt abban az esetben terjeszthető elő és elégíthető ki ugyanazon jogosult esetében, ha vélelmezni lehet, hogy a szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából nyújtott további átmeneti települési támogatás iránti kérelem nem teljesítése esetén a kérelmező és háztartásának tagjai a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt élethelyzetbe kerülnek.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető:Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Behajtási engedély

Illetékesség területe: Orosháza Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 •     Önkormányzati tulajdonban lévő közutak tiltás ellenére történő behajtása c. kérelem

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 30 nap

Alapvető eljárási szabályok, az ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében a tiltás ellenére történő bajhajtás engedélyezése.

 • személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda)
 • postai úton (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
 • e-mailben (szabo.laura@oroshaza.hu tárgyban feltüntetendő: behajtási engedély)

Ügyfélfogadás ideje :

megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány:

Önkormányzati tulajdonban lévő közutak tiltás ellenére történő behajtása

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 14. § (14) bekezdése

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Önkormányzati tulajdonban lévő közutak tiltás ellenére behajtás – NYOMTATVÁNY

Önkormányzati tulajdonban lévő közutak tiltás ellenére behajtás – PÓTLAP


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Városüzemeltetési Csoport
Ügyintéző:

 • Szabó Laura
Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre.

Ahhoz hogy a kapcsolatot hivatalossá tegyék szándékukat együtt, és személyesen kell bejelenteni.

Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes előfeltételeit. A törvény nem ír elő várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között. Az eljárás során készített jegyzőkönyv 6 hónapig érvényes.

Az anyakönyvvezető külső helyszíni bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél csak illetékességi területén, azaz Orosháza Város közigazgatási területén közreműködhet.

A bejelentéshez szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Hajadon vagy nőtlen családi állapotot nem kell igazolni.).

Szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat; hajadon vagy nőtlen családi állapotot nem kell igazolni).

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: mindkét fél jelenléte esetén azonnal


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Bejelentkezés a helyi adók alá

Azon vállalkozóknak, akik Orosháza közigazgatási területén vállalkozói tevékenységet folytatnak, a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül bejelentési kötelezettségük keletkezik.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Bérlakás értékesítés, lakásvásárlási támogatás analitikus nyilvántartása, hátralékok

Az értékesített önkormányzati bérlakások esetében a hátralévő törlesztendő összegről való tájékoztatás, egyösszegű befizetés esetén a befizetendő összeg megállapítása.

Analitikus nyilvántartás vezetése:

 • lakásvásárlási támogatásról
 • gyermekgondozási díjakról
 • haszonbérekről
 • bérlakások értékesítésével kapcsolatos adatokról

Szervezeti egység: Közgazdasági Iroda
Ügyintéző:

Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás

A bíróságon kapott nyomtatványt tölti ki az adóhatóság ügyintézője.

Ügyintézés a fsz. 21-ben


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Birtokvédelmi ügyek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől, továbbá a Járásbíróságtól egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (III.16.) Korm. rendelet értelmében a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

 • a) a kérelmező nevét, lakcímét(székhelyét),
 • b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
 • c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
 • d) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, – ide értve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 • e) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
 • f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
 • g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tények, bizonyítékok
 • h) képviselő eljárása esetén csatolt meghatalmazás.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmét, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Egy éven túli birtokvitában kizárólag a Járásbíróság rendelkezik hatáskörrel az eljárás lefolytatására.


Eljárási illeték: 3.000 Ft (lerovása illetékbélyegben)
Eljárási határidő: 15 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Cím megállapítás

Orosháza Város közigazgatási területén található települési címek, házszámok megállapítása, felülvizsgálata.  A címmegállapítás a tényállás tisztázását követően az általános igazgatási csoport által hozott határozata alapján történik.


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Címer- és zászlóhasználat

A címer- és zászlóhasználat iránti engedélyek ügyében a Polgármester határozatának előkészítése.


Szervezeti egység: Titkárság
Ügyintéző:

Családi események (névadó ünnepségek, házasságkötések) polgári szertartása, lebonyolításának megszervezése

Ünnepélyes családi események során szolgáltatások igénybevételének megrendelése, előkészítése, majd lebonyolítása.


Eljárási illeték: helyben történő szabályozás, helyi önkormányzati rendelet alapján
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: 
Ügyintéző:

 • Kótiné Nagy Éva megbízott rendezvényfelelős
Családi jogállás rendezése

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni (Gyer. 56. §).

Az ügyintézéshez az anya és apa hozza magával a személyazonosító igazolványát, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

Ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítéletet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonatot. Ha az anya volt férje elhunyt, akkor a halotti anyakönyvi kivonatra van szükség. Megszületett gyermek esetén, születési anyakönyvi kivonatot. A gyermek születése előtt a szülés feltételezett időpontjáról, és ha ez lehetséges a fogamzás feltételezett időpontjáról (gyámügyi eljárás esetén) szakorvosi bizonyítványt. Kiskorú anya, vagy apa esetén az ügyintézés a Gyámhivatal hatáskörébe tartozik.


Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Ebnyilvántartás

Illetékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

alapvető eljárási szabályok, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje ( elintézési, fellebbezési idő): folyamatos

ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez és jogosult kezelni az összeírt adatokat.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1998. évi XXVIII tv. Az állatok védelméről és kíméletéről

(tájékoztatás az ügyfelet terhelő jogokról és kötelezettségekről):

 • Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Önkormányzat által kért adatokat rendelkezésére bocsátani és a változásokat bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: folyamatos


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Egyszeri juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a) a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • b) a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalvány értéke alkalmanként és gyermekenként 6.000,-Ft, amennyiben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet is megállapításra került, az utalvány értek alkalmanként és gyermekenként 6.500.- Ft.

Az Erzsébet utalványra nem kell külön kérelmet benyújtani.

Alkalmazott jogszabály:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A §
 • a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §
 • 17/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelet

Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Építményadó bevallás

Használatbavételi engedély megszerzése, vásárlás vagy eladás esetén, változások bejelentése.

Határidő: az újonnan használatba vett épület esetén a használatbavételi engedély megszerzését követő hónap 15. napja, meglévő épület vétele vagy eladása, valamint az adókötelezettséget érintő egyéb változás esetén a követő év januárjának 15. napja.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Földhaszonbér szerződések megkötésének előkészítése

Illetékesség területe: Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanok.

ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • személyigazolvány,
 • őstermelői igazolvány,
 • lakcímkártya
 • Földhivatali regisztrációs igazolás

eljárási illeték: nincs

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 2013. évi CXXII. tv. A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról. és az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2011.(X.21.) K.t. számú határozata

eljárást megindító irat benyújtásának a helye: Polgármesteri Hivatal 2. emelet 11. sz. iroda

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje ( elintézési, fellebbezési idő): folyamatos

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanok haszonbér szerződésének megkötése, haszonbér díjak megállapítása. A meglévő szerződések hosszabbítása.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: folyamatos


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

Gépjárműadó

A gépjárműadó kivetése a központi nyilvántartó hivatal nyilvántartása alapján történik, az alapkivetések minden év elején, a változások ezt követően havonta. Ezért a gépjárműadó szempontjából fontos változásokat az önkormányzati adóhatóságnál nem kell bevallani, csak a törvényben előírtaknak megfelelő módon az okmányirodában. Az önkormányzati adóhatóságnál csak a befizetéssel kapcsolatos ügyeket, valamint a mozgáskorlátozottság miatti adókedvezmény igénylését kell és lehet intézni.

Ügyintézés: fsz. 21.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Gyermekek rendkívüli települési támogatása

A képviselő-testület a gyermekek esetenkénti létfenntartási gondjainak enyhítésére, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezése céljából a gyermekek rendkívüli települési támogatását nyújtja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagya nagykorúvá vált gyermek köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,a családban gyámság alatt álló, vagy családba fogadott, vagy nevelésbe vett gyermek nevelkedik;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben.

A gyermekek rendkívüli települési támogatására való jogosultságnak és a támogatás összegének megállapításánál figyelembe kell venni a gyermekek rendkívüli települési támogatását kérővel közös háztartásban élő valamennyi vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, a házastárs gyermekeit, a családban gyámság alatt álló, vagy családba fogadott, vagy nevelésbe vett gyermeket, valamint azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, illetőleg 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

A pénzbeli gyermekek rendkívüli települési támogatásának összege alkalmanként az első gyermekre 6.500 forint, a második gyermekre 2.600 forint, a harmadik gyermekre 1.300 forint,a negyedik és minden további gyermekre 650-650 forint.

A támogatásra okot adó körülményekre tekintettel a gyermekek rendkívüli települési támogatását természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, ha a támogatás védelembe vett gyermek részére került megállapításra, amely esetben a   segélyező a Gyermekjóléti Központ családgondozójának bevonásával gondoskodik a gyermekek rendkívüli települési támogatásának rendeltetésszerű felhasználásáról. Célja a tankönyvek és tanszerek árának, a tandíjnak, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának, illetve egyéb, az iskoláztatással összefüggő ellátás térítési díjának részben vagy egészben történő átvállalása, amely esetekben a gyermekek rendkívüli települési támogatása a követelés jogosultjának a számlájára kerül átutalásra. A természetbeni ellátás formájában nyújtott gyermekek rendkívüli települési támogatásának pénzbeli ellenértéke alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Kérelem átmeneti települési támogatás megállapításához


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Gyógyszer-kiváltás települési támogatása

A képviselő-testület gyógyszer-kiváltás települési támogatását nyújtja kérelemre azon személy számára, aki az Szt. szerinti alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de esetében a havi rendszeres gyógyszerszükséglet – beárazva a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által közzétett, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek térítési díja alapján – eléri

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülélő esetén 200 %-a,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, egyedülélő esetén 300 %-a,

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a, egyedülélő esetén 350 %-a.

A gyógyszer-kiváltás települési támogatása iránti kérelem a hivatalban nyújtható be a rendelet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt csatolandó dokumentumokkal egyidejűleg. A havi rendszeres gyógyszerszükséglet igazolását a kérelmezőnek a háziorvosától kell kérni, amelyben fel kell tüntetni a társadalombiztosítás által támogatott, havi rendszerességgel és tartósan szedett gyógyszerek nevét, a szükséges havi mennyiségét és a támogatással csökkentett vételárát. Az alanyi vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultság hiányát a járási hivatal 3 hónapnál nem régebbi, az alanyi vagy normatív közgyógyellátás iránti kérelmet elutasító végleges határozatával kell igazolni.

Ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, részére egy évre gyógyszer-kiváltás települési támogatására való jogosultságot kell megállapítani. A támogatás mértéke a háziorvos igazolása alapján – a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek figyelembe vételével – a havi rendszeres gyógyszerszükséglet térítési díja, de összege legfeljebb havi 6.000 forint. A támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell megállapítani. A gyógyszer-kiváltás települési támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. Az új kérelem a támogatás lejárta előtti 2 hónapban nyújtható be.

A gyógyszer-kiváltás települési támogatása összegének felülvizsgálatára a jogosult kérelmére lehetőség van, amennyiben a jogosult egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, a támogatás megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest legalább 1.000 forinttal megváltozik. A gyógyszer-kiváltás települési támogatása összegének újbóli megállapítására – az egy évre megállapított jogosultság időtartamából még hátralévő időtartamra – abban az esetben kerül sor, ha a figyelembe vehető gyógyszerköltség havi változásának összege az 1.000 forintot eléri.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:
 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Gyümölcsültetvény telepítése

Az 1500 m² -nél nagyobb területen gyümölcsfa-ültetvény, valamint 500 m² -nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajtákkal.

A telepítési engedély iránti kérelmet a telepítési hatósághoz(jegyző) kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a telepítési terület helyrajzi számát, annak méretét,
 • a telepíteni kívánt gyümölcsfajt és annak fajtáit,
 • a sor- és lőtávolságot,
 • a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolását,
 • a talajvédelmi tervet.
 • valamint a terméktanács telepítésre vonatkozó véleményét

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2007. évi CXXIX. tv. A termőföld védelméről

314/2007. Korm. rend.


Eljárási illeték: 3000 Ft
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Hagyaték

A hagyatéki eljárás hivatalból a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az abban megjelölt hozzátartozó értesítésével indul (függetlenül attól, hogy hány fő a várományos, öröklésben érdekelt).

Az ügyintéző értesíti a hozzátartozóként megjelölt személyt, egyben felhívja a figyelmét, hogy megjelenésekor mely dokumentumok bemutatása szükséges (pl.: halotti anyakönyvi kivonat, végintézkedés, takarékbetétkönyv, lakossági folyószámla, lekötött betét, üzletrész, részjegy, gépjármű forgalmi engedélye, nyugdíjszelvény, haszonbérleti szerződés, az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanról korábbi közjegyzői végzés, korábbi tulajdoni lap, adásvételi szerződés; hiteltartozás esetén hitelszerződés vagy hitelszámla-kivonat, az eltemettetés költségeinek igazolására vonatkozó számlák, az érvényesíteni kívánt hitelezői igényeket bizonyító iratok stb.) valamint a nyilatkozó saját személyazonosító igazolványa és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) az elhunyt házastársa és a többi örökös adatai (név, leánykori név, születési idő és hely, anyja neve, pontos lakcíme).

A hagyatéki eljárás célja, hogy a hatályos öröklési jogi szabályok alapján a hagyatéki eljárásban hozott döntéssel közhitelűen igazolja a hagyatéki vagyonban bekövetkezett jogutódlást, tulajdonosváltozást és megtörténjen mindazon intézkedés, amely az örökléssel kapcsolatban az igények érvényesítését segíti, továbbá az ingatlan-nyilvántartáshoz, az állami pénzügyekhez fűződő érdekek megkívánnak.

A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti települési jegyző az illetékes.

Orosházán két közjegyző működik, a páratlan hónapban elhunytak esetében Dr. Ladányi Antalné (Orosháza, Szabó Dezső u. 10.), a páros hónapban elhunytak esetében pedig Kovácsné Dr. Kárpáti Mária (5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.) az illetékes eljáró közjegyző.

Eljárási illeték: A hagyatéki eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

 • Rucz Ildikó
Használt lakás vásárlási támogatás

Orosháza Város Önkormányzata a 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete a használt lakás vásárlási támogatásról hatályba lépése után saját költségvetési bevételei terhére vállalja, hogy hozzájárul a CSOK kedvezményeit igénybe vevők további támogatásához városunkban.
Az önkormányzat azon lakásvásárlók támogatását célozza meg, akik a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) szabályai szerint jogosultak a családok otthonteremtési kedvezményére, és ezt a jogosultságukat a hitelintézet meg is állapította.

Mekkora támogatási összeg igényelhető, valamint ki jogosult rá?

A támogatás összege megegyezik a munkáltató által nyújtott támogatás összegével, de maximum 600.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás állapítható meg, ha a kérelmező használt lakást vásárol, és a következő három feltételnek megfelel az igényléskor:
– bankigazolás a CSOK jogosultságról,
– legalább két gyermek megléte, vagy vállalása,
– munkáltatójuktól lakás célú támogatásban részesültek/részesülnek (minimum 200.000 forint)
A munkáltatói támogatás nyújtása megalapozott, hosszabb távon számoló gazdasági érdekeltséget jelent a városban történő jelenlétben és a munkaerővel való gazdálkodásban a munkahelyek részéről.

Hol és milyen formában lehet a támogatást igényelni?

A lakáscélú támogatás iránti kérelmet illetékmentesen, az e célra rendszeresített, önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatalhoz (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).
A kérelemhez mellékelni kell:
a) bankigazolást a CSOK jogosultságáról,
b) adásvételi szerződést,
c) munkáltatói lakáscélú támogatásról szóló – a munkáltatói támogatás összegét tartalmazó – igazolást.

Kik döntenek a kérelemről, s mikor?

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és a soron következő ülésén hozza meg döntését.

Hogyan és miként folyósítják a támogatás összegét?

A támogatást a Képviselő-testület támogató döntését követően az adásvételi szerződésben megjelölt eladó vagy önerő biztosítása esetén a támogatott részére kell kifizetni, melyet az Önkormányzat átutalás útján folyósítja a támogatottal megkötött támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A folyósításnak a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megtörténnie.

Ellenőrzés, szerződésszegés, nem teljesülés.

A Polgármesteri Hivatal a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés teljesülését évente, minden év június 30-ig, egyezteti a hitelintézettel.

Szerződésszegés illetve a kitűzött cél nem teljesítése esetén a CSOK-ra vonatkozó visszafizetési feltételek az irányadóak.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Kérelem használt lakás vásárlási támogatás igényléséhez


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Hatósági bizonyítvány

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

A bizonyítvány kiadására illetékes hatóság:

 • amelynek területén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye van,
 • az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,
 • az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 • a jogellenes magatartást elkövették,
 • amelynek területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
 • amelynek területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
 • nyilvántartása az adatot tartalmazza.

A hatósági bizonyítvány illetéke 3.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni. A mindenkor hatályos illetéktörvény sorolja fel azokat az eseteket amikor a hatósági bizonyítvány illetékmentes.


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 10 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Hatósági bizonyítvány

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó a székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál.
Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.
Ennek igazolása hatósági bizonyítvány kiállításával történik az alábbiak szerint.

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek

 1. területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
 2. területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
 3. nyilvántartása az adatot tartalmazza.

Eljárási illeték: 3 000 Ft

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül kell kiadni.

Szervezeti egység: Városüzemeltetési Csoport
Ügyintéző: Szántó Péter

 

Hatósági hirdetmények

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAV, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdetmények a Polgármesteri Hivatal épületének földszinti folyosóján kerülnek kifüggesztésre a küldő szerv által kért időtartamra.

A kifüggesztés tartama alatt az ügyfelek a hirdetményeket a hét minden munkanapján megtekinthetik és észrevételt, bejelentést tehetnek a hirdetménnyel kapcsolatban. A határidő lejárta után a hirdetményt záradékkal ellátva küldi vissza az Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja a megkereső szervhez.

A hirdetmények kifüggesztésére irányuló eljárás illetékmentes (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése).


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény  fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

– a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony;

legfeljebb alapfokú végzettség  (8 általános);

– a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;

– az elégtelen lakáskörülmények;

– a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára

nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultgyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb

iskolai végzettsége alapfokú  ( az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen

megtett önkéntes nyilatkozattal történik);

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő

szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására

jogosult (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) vagy a

kedvezmény igénylését megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként

tartotta nyilván a járási munkaügyi kirendeltség (az alacsony foglalkoztatottság fennállását

az eljáró hatóság ellenőrzi);

– a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges

fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény) legalább kettő fennáll:

Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy  hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozattal egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt utólag, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat hatálya alatt is lehet kérelmet előterjeszteni, akkor a megállapított hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet időtartama a kérelem beadásától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejártáig tart.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szabályok szerinti meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról a jegyző nyilvántartást vezet.

Alkalmazott jogszabályok:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet, a gyermekek ellátásáról szóló  17/2011.(IX.21.) Önkormányzati rendelet.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán  formanyomtatvány felhasználásával, melynek címe:

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)


Szükséges dokumentumok:
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését, halálesetét Magyarországon anyakönyveztetni kell.

A hazai anyakönyvezést bármely anyakönyvvezetőnél, állampolgársági ügyekben eljáró szervnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél kell kezdeményezni. Az eljáráshoz szükséges a hiteles magyar fordítással ellátott külföldi anyakönyvi okirat. Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi okiratokat felülhitelesítéssel kell ellátni.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet az anyakönyvvezető a kérelem benyújtásától számított öt napon belül megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.

A hazai anyakönyvezést végző hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala (1075 Budapest, Károly körút 11.), ügyintézési határideje két hónap.

Kiskorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelem előterjesztésekor, ha az apasági vélelem alapja a szülők külföldön kötött házassága, a szülők házasságának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet is elő kell terjeszteni, ha a szülők vagy azok egyike magyar állampolgár.


Szükséges dokumentumok:

Az adatok igazolására szolgáló külföldi anyakönyvi okiratot (hiteles magyar fordítással együtt OFFI által készített),  a családi állapotra és a családi jogállásra vonatkozó okiratot, valamint az elektronikus anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolásához szükséges egyéb okiratokat.

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük telefonon egyeztessen időpontot az ügyintézővel.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: nem releváns


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Házassági név módosítása

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve megszűnése után az érintett kérelmére módosítható.

A névmódosításhoz szükséges dokumentumok:

 •  kérelmező személyazonosságát igazoló okmánya érvényes (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél + személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 • 3.000,- Ft értékű – postán vásárolt – illetékbélyeg
 •  házassági anyakönyvi kivonat, elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük telefonon egyeztessen időpontot az ügyintézővel.


Szükséges dokumentumok:

 • kérelmező személyazonosságát igazoló okmánya (személyazonosító igazolvány vagy útlevél + személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 • házassági anyakönyvi kivonat, elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 3.000 Ft értékű – postán vásárolt – illetékbélyeg a záradékolt házassági kivonat kiváltása okán
Eljárási határidő: 10 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Házassági szándék bejelentése

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együtt és személyesen kell bejelenteni.

Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes előfeltételeit. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes. Jogszabályban meghatározott esetekben az Önkormányzat jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat.

A bejelentéshez szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására: elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Külföldi állampolgárok esetében továbbá szükséges még:

 • tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, állampolgárságát, családi állapotát, szülők születési családi és utónevét és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésnek törvényes akadálya nincs.
 • hajadon és nőtlen családi állapotot is igazolni kell!

A külföldi okmányokat hiteles magyar fordítással ellátva kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy az erre jogosult külképviselet fordította és hitelesítette.

Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi okiratokat felülhitelesítéssel is el kell látni.

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem beszéli, tolmács közreműködése szükséges.

Tolmácsról a házasulóknak kell gondoskodni. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.

Az eljárás költség és illetékmentes.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: mindkét fél jelenléte esetén azonnal


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Házszám megállapítása

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) számú Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján történő eljárás lefolytatása. A házszámozást az érintett ingatlan tulajdonosa, közös tulajdonban álló ingatlan esetén bármelyik tulajdonostárs. Társasház esetében a közös képviselő, lakásszövetkezeti ingatlan esetében a lakásszövetkezet képviseletére jogosult személy kérheti. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, tulajdonosát, továbbá a házszámozási kérelem okát. Az eljárás lefolytatásához be kell szerezni az érintett ingatlan térképmásolatát, hiteles tulajdoni lap másolatot, továbbá olyan ingatlan esetében, mely több közterülettel érintkezik nyilatkozni kell, hogy az ingatlan használóinak többsége gyalogosan melyik irányból közlekedik be. Az eljárás lefolytatása során helyszíni szemle minden esetben szükséges.


Eljárási illeték: illetékmentes
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Hulladékgazdálkodás

Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi

 • a hulladék tulajdonosát
 • az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg,
 • közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot

A települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.

A jegyző külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

Ha a bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetőleg a szabálytalanságot megszünteti a környezetvédelmi hatóság – jogszabályban meghatározott esetekben – a bírságot kérelemre az csökkentheti. Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető.

lletékesség területe: Orosháza város közigazgatási területe

eljárási illeték: 5000 ft

alapvető eljárási szabályok: jó a honlapos szöveg

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje ( elintézési, fellebbezési idő):30 nap, 15 nap

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
2012. évi CLXXXV. tv.
271/2001. Korm. rend. a bírságról
72/2013. VM rend. a hulladékok jegyzékéről


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 5000 ft
Eljárási határidő: 30 nap, 15 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Idegenforgalmi adó bevallás

A beszedett és befizetett idegenforgalmi adó bevallása.

Határidő a tárgyhónapot követő hónap 15. napja.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

 • idegenforgalmi adó bevallás

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Iktatás

Iratok iktatása, továbbítása, iratselejtezés végzése a központi jogszabályok és a helyi iratkezelési szabályzat figyelembevételével.


Szervezeti egység: 
Ügyintéző:

Iparűzési adóbevallás

A benyújtás határideje a tárgyévet követő év május 31. A naptári évtől eltérő üzleti évet választók esetében a tárgyévet követő év 150. napja.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése

Illetékesség területe: 

Orosháza Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok (formanyomtatvány):
·         Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése c. kérvény
 • mellékletek:
  • a kapubejáró / útcsatlakozás kialakításáról készült terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban
  • útcsatlakozás esetében hossz- és mintakereszt-szelvény is, valamit az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban.

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 30 nap

Alapvető eljárási szabályok, az ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Önkormányzat kezelésében lévő utakhoz történő csatlakozás (kapubejáró létesítése) az Önkormányzat előzetes közútkezelői hozzájárulásával indítható meg. A hozzájárulás 2 évig érvényes.

A kivitelezés befejezésével, a kapubejáró használatbavételéhez ismételt hozzájárulás szükséges (Használatbavétel c. kérvény), melyben az út kezelője nyilatkozik, hogy a kapubejáró/útcsatlakozása tervnek megfelelő, illetve az út kezelője által előírtak betartásával került megépítésre így a kapubejáró/útcsatlakozás használatra alkalmas, balesetveszély és műszaki-minőségi probléma nem áll fenn.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 • személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda)
 • postai úton (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
 • e-mailben (szabo.laura@oroshaza.hu tárgyban feltüntetendő: kapubejáró/útcsatlakozás)

Ügyfélfogadás ideje :

megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány:

 • Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése
 • Használatbavétel

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1988. évi I. törvény 39. §-a

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Kapubejáró útcsatlakozás engedélyezése – NYOMTATVÁNY


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Városüzemeltetési Csoport
Ügyintéző:

 • Szabó Laura
Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése

Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Üzletköteles termék árusítására vonatkozó kérelem benyújtása esetén a hatóság függő hatályú döntést hoz, mely szerint az ügyintézési határidő túllépése esetén (60 nap), a kérelmezett jog automatikusan megilleti az ügyfelet.

Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott határozattal, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.

A Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket, a 3. sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható – ezáltal működési engedélyköteles – termékek felsorolását tartalmazza.

A jegyző mind a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről, mind a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül a működési engedélyről kiadott igazolás leadásával egyidejűleg be kell jelenteni.
A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

A működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: illetékmentes
A működési engedély módosítása iránti kérelem: illetékmentes
A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: illetékmentes
A működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi üzlet megszűnés bejelentése illetékmentes.
Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles lehet.

A bejelentés illetéke: 3.000 Ft (lerovása: illetékbélyegben)
A bejelentés adataiban bekövetkezett változás és a kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

 • bejelentés-köteles tevékenység esetén 8 nap,
 • működési engedélyezési eljárás esetén 21 nap.

Ügyintéző: Galóné Tóth Erika


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Közbiztonsági ügyek

A közbiztonsági referens feladatai többek között:

 • részt vesz a települési veszélyelhárítási tervek elkészítésében
 • a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítésben
 • kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel
 • részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában
 • kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert
 • részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban, közreműködik a vis maior eljárásban
 • közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban
 • közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében

Szervezeti egység: Törzskar
Ügyintéző:

 • Vincze Tibor
Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport, Közterület Felügyelet
Ügyintéző:

Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok

Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok:

 • A Belügyminisztériumi döntések alapján a közfoglalkoztatási pályázatok előkészítése és elkészítése, egyeztetés a Munkaügyi Központtal
 • Kapcsolattartás az intézményekkel
 • Munkaszerződések előkészítése, aláirattatása, személyi anyagok aktualizálása
 • Munkaviszony – és kereseti igazolások kiadása
 • Családi kedvezmények, egyéb ellátások intézése
 • Távollétek kezelése
 • Kapcsolattartás az Államkincstárral
 • Kapcsolattartás a Hivatal Népjóléti csoportjával, az ellátások nyilvántartásához
 • A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján esetenként adatszolgáltatás a Társadalombiztosítási Igazgatóság és Nyugdíjigazgatóság felé.

Szervezeti egység: Költségvetési Csoport
Ügyintéző:

Közművelődés
 • a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Petőfi Kulturális Kht, valamint a Szántó Kovács János Területi Múzeum szakmai felügyelete, irányítása
 • köztéri művészeti alkotások
 • városi kiadványok
 • városi ünnepek, önkormányzati rendezvények
 • Bursa-ösztöndíj
 • pályázatok
 • kitüntetések
 • ágazati statisztikai adatszolgáltatás
 • kapcsolattartás településünk Gyermek és ifjúsági Önkormányzatával
 • kapcsolattartás a civil szervezetekkel

Szervezeti egység: Oktatási- és Kulturális Csoport
Ügyintéző:

 • Süléné Baranyai Ilona
Köztemetés

A köztemetést az Orosházi Kórház vagy az eltemettetésre köteles, de arra nem képes vagy azt teljesíteni nem szándékozó személy kezdeményezheti.

Az orosházi lakóhelyű, köztemetés útján eltemetett elhunyt esetében a hivatal a közjegyző útján hagyatéki teherként bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba a köztemetés költségét az Önkormányzat javára, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. A megtérítés megfizetésére a kötelezett kérelmére részletfizetési kedvezményt kell nyújtani, ha az egyösszegű teljesítés a kötelezett megélhetését veszélyeztetné. A köztemetés költségére kamat nem számolható fel. Akkor tekinthető a kötelezett megélhetése a köztemetés költségének megtérítése esetén veszélyeztetettnek, ha a kötelezettnek, illetve családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

A részletfizetést engedélyező határozatban rendelkezni kell arról, hogy kéthavi törlesztő részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztása esetén a megtérítés egy összegben esedékessé válik és kezdeményezni kell a végrehajtást. A megtérítés csökkentésére vagy elengedésére a kötelezett méltányossági kérelmet nyújthat be a képviselő-testület bizottságához.

Ha az eltemettetésre kötelezett személy a köztemetés költségét megtérítette, a hivatal kérelemre intézkedik az ingatlan-nyilvántartásba a köztemetés költségének összegében bejegyzett hagyatéki teher törlése iránt.

Ha van eltemettetésre kötelezett személy, az eljárás során személyes megjelenése javasolt!

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: költség- és illetékmentes
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

Közterület foglalási engedélyek kiadása

Illetékesség területe : Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek.

ügyintézéshez szükséges dokumentumok (formanyomtatvány): cégkivonat, Őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány, Közterület-használati kérelem, helyszínrajz, a közterületre kihelyezendő árusító eszköz, reklám és hirdető berendezés rajza, tervrajza, fotója stb.

eljárási illeték: Illetéktörvény alapján

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: Orosháza Város Képviselő-testületének 12/2015. (V.27.) számú rendelete a közterület-használat rendjéről.

eljárást megindító irat benyújtásának a helye: Polgármesteri Hivatal 2. emelet 11. sz. iroda

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje (elintézési, fellebbezési idő): folyamatos

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vendéglátói előkert létesítésnek, reklám és hirdető berendezések használatának, cégér elhelyezésének, közterületi kiskereskedelmi tevékenység végzésének, hangosreklámnak, molino és  plakát kihelyezésének, közterületen való építőanyag tárolásnak, közterületi árubemutatásnak, aláírásgyűjtésnek, demonstrációnak és felvonulásnak az engedélyezése.

A formanyomtatványon benyújtott kérelem és a közterület- használati díj megfizetése után hozzájárulás kiadása.Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: Illetéktörvény szerint
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása

Illetékesség területe: Orosháza Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • A közút nem közlekedési célú igénybevétele c. kérelem
 • mellékletek
  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 1 példányban.
  •  a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 1 példányban.
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 1 példányban.
  • legalább 2 db egymásra merőleges irányból készült fotó a kiinduló állapotról.

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 30 nap

Alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Mindennemű, közterület, közúti terület (út, kerékpárút, gyalogút, járda, zöldterület) igénybevételével járó kivitelezési munkához (bontáshoz) közútkezelői hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás kiadásához a használat megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal, rendkívüli esetben a megkezdés napján a kérelem beadandó.

Közlekedési terület bontásra november 15. és március 15. közötti időszakban csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 • személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda)
 • postai úton (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
 • e-mailben (szabo.laura@oroshaza.hu tárgyban feltüntetendő: közterület bontás)

Ügyfélfogadás ideje : megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: A közút nem közlekedési célú igénybevétele

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
 • 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Szükséges dokumentumok:

A közút nem közlekedési célú igénybevétele – NYOMTATVÁNY

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Szabó Laura
Közút nem közlekedési célú igénybevétele (Közterület bontás)

Illetékesség területe: Orosháza Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • A közút nem közlekedési célú igénybevétele c. kérelem
 • mellékletek
  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 1 példányban.
  •  a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 1 példányban.
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 1 példányban.
  • legalább 2 db egymásra merőleges irányból készült fotó a kiinduló állapotról.

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 30 nap

Alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Mindennemű, közterület, közúti terület (út, kerékpárút, gyalogút, járda, zöldterület) igénybevételével járó kivitelezési munkához (bontáshoz) közútkezelői hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás kiadásához a használat megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal, rendkívüli esetben a megkezdés napján a kérelem beadandó.

Közlekedési terület bontásra november 15. és március 15. közötti időszakban csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 • személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda)
 • postai úton (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
 • e-mailben (szabo.laura@oroshaza.hu tárgyban feltüntetendő: közterület bontás)

Ügyfélfogadás ideje : megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: A közút nem közlekedési célú igénybevétele

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
 • 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Szükséges dokumentumok:

A közút nem közlekedési célú igénybevétele – NYOMTATVÁNY

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Szabó Laura
Lakhatási települési támogatás

A lakhatási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Lakhatási települési támogatás adósságkezelési célú település támogatás keretében is nyújtható.

A lakhatási települési támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell nyújtani a lakásfenntartás azon rendszeres kiadásaihoz, költségeihez, amelyek megfizetésének hiánya a kérelmező lakhatását leginkább veszélyezteti. Támogatható lakhatási kiadások: áramdíj, gázfogyasztás díja, víz – és csatorna-használat díja, szemétszállítás díja, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költsége. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatási települési támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani. Ez alól kivétel az a jogosult, aki lakásbérleti szerződésből eredően lakbér fizetésére kötelezett és a részére megállapítható lakhatási települési támogatás összege nem éri el az 5.000.- Ft-ot. Ez esetben a támogatást a lakbér megfizetéséhez kell nyújtani.

Lakhatási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A lakhatási települési támogatás havi összege 2.500 Ft-nál alacsonyabb nem lehet és egy évre szólóan kerül megállapításra. Változatlan igényjogosultság mellett az egy év leteltével a kérelmet meg kell újítani, az nem történik meg hivatalból.

Az adósságkezelési célú települési támogatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakhatási települési támogatásra jogosult.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben, illetve írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • A további csatolandó dokumentumokat a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Levegőtisztaságvédelem

Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg,- ha jogszabály másként nem rendelkezik- levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kistérség körzetközponti feladatot ellátó települési önkormányzat jegyzője jár el első fokon

 • a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
 • a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
 • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben.

Ügyintézési határidő: 30 nap, melybe nem számít be a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama, bizonyítási eljáráshoz kötődő jogok gyakorlásának időtartama, a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 • szabálytalan avar, kerti és egyéb hulladékok égetésével kapcsolatos bejelentések ügyintézése tartozik a jegyző hatáskörébe

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Illetékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 25/2004. (X.11.) számú rendelet a helyi környezet védelméről

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Méltányossági kérelmek adóügyekben

Méltányossági kérelem ügyében a kérelemmel érintett adónem ügyintézőjét keresse, ügyintézőnk részletes felvilágosítást fog nyújtani a kérelem benyújtásának módjáról és az esetleges illetékről.


Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző: 

Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartása, engedélyezése

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat.

A szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról a jegyző két hónapon belül dönt és a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények: üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, diákotthon, kollégium.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: Az eljárás illetéke: 3.000 Ft (lerovása illetékbélyegben). Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.
Eljárási határidő: 60 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Névváltoztatás

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél.

 •  kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmánya (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél + személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata

A névváltoztatást a központi anyakönyvi szerv engedélyezi.


Eljárási illeték: 10.000,- Ft.
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Névadó ünnepségek és házasságkötések lebonyolításának megszervezése

Ünnepélyes családi események során szolgáltatások igénybevételének megrendelése, előkészítése, majd lebonyolítása.


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: 
Ügyintéző:

 • Kótiné Nagy Éva
Növényvédelem, növényegészségügy

Alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 • belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatok ellátása tartozik a jegyző hatáskörébe

Közérdekű védekezés

Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv – belterület vonatkozásában a települési jegyző – rendeli el.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. (A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.)

A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg. A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

A költségvetési törvényben meghatározott előirányzatból kell biztosítani a közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezését. A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni a mulasztás elkövetőjét. A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei adók módjára kerülnek behajtásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javára. A költségek behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik.

Amennyiben a költségek megtérítésére kötelezett a közérdekű védekezéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az ingatlan közös tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

Illetékesség területe : Orosháza város belterülete

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton ügyfélfogadás ideje
ügyintézés ideje ( elintézési, fellebbezési idő): 30 nap, 15 nap

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 30 nap, 15 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Nyilvántartás az ipartelepekről, a kereskedőkről és a szálláshelyekről

A telepengedély, ill. a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a bejelentés-köteles  és telepengedély-köteles ipari tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § a) pontja alapján a kereskedelmi hatóság a kereskedőkről, b) pontja alapján a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról, f) pontja alapján a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Önkormányzati bérlakások pályáztatása

Illetékesség területe : Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok.

ügyintézéshez szükséges dokumentumok : személyigazolvány, lakcímkártya, személyesen, aláírás után átvehető pályázati nyomtatványok,

eljárási illeték: nincs

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: Orosháza Város Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) számú rendelete a az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról.

eljárást megindító irat benyújtásának a helye: Polgármesteri Hivatal 2. emelet 11. sz. iroda

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje (elintézési, fellebbezési idő): az aktuális pályázati kiírásban megjelölt időszakban

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő önkormányzati lakások pályáztatása. Az aktuális pályázati kiírások megjelennek az Orosházi Élet hetilapban, az Oroscafé honlapján, a Polgármesteri Hivatal földszinti és 2. emeleti hirdetőtábláján. A pályázati nyomtatványok csak személyesen vehetők át. Az önkormányzati bérlakások kezelője az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 • a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • b) évente két alkalommal természetbeni juttatásnak (Erzsébet-utalvány),
 • c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A jegyző  megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145 %-át, amely 41.325,-Ft
– ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
– ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
– ha a nagykorúvá vált gyermek nappali tagozaton folytat felsőfokú tanulmányokat;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át – 38.475,-Ft – az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a család a vagyoni helyzet vizsgálata során –   együttesen és a családtagokat tekintve külön-külön – vagyontalannak minősül.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.
A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

 • a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 • b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,
 • b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

Erzsébet-utalvány formájában természetbeni juttatást nyújt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző felülvizsgálja, ha megállapítja, hogy a jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be. Megszünteti az ellátást, amennyiben a jogosultság már nem áll fenn.

A gyermekvédelmi szakellátásba került gyermek nem jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelemmel egyidejűleg igényelhető a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása azoknál, akik a feltételekkel rendelkeznek! Aki az egyidejű igénylést bármely okból elmulasztotta, megteheti azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fennállása alatt is.

Az alkalmazott jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a gyámhatóságokról, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet, a gyermekek ellátásáról szóló  17/2011.(IX.21.) Önkormányzati rendelet.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán  formanyomtatvány felhasználásával, melynek címe.
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)


Szükséges dokumentumok:

 • további csatolandó dokumentumokról tájékoztatás a Kérelem nyomtatványon található!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

Rendszeres települési támogatás

Képviselő-testületi hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőszemélyek részére rendszeres települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként. Különösen akkor indokolt rendszeres települési támogatást nyújtani, ha a kérelmező önhibáján kívül átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, alkalmi munkavállalási lehetősége korlátozott (egészségi állapot, életkor, téli időszak miatt), továbbá nincs olyan közeli hozzátartozója, aki vállalná és tudná biztosítani a napi létfenntartását.

A rendszeres települési támogatás évente egy alkalommal, a támogatásra okot adó körülmény fennállásának időtartamára, de legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, havi összege 20.000 forint. Rendszeres települési támogatás ugyanazon személy részére nem állapítható meg az előző rendszeres települési támogatás lejártától számított 6 hónapon belül.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Segélyek kifizetése

Segélypénztári kifizetések (a polgármesteri hivatal szociális osztálya által megadott adatok alapján számfejtés és kifizetés többek között az alábbi segélyek vonatkozásában: munkanélküliek jövedelempótló támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása, rendszeres szociális segély, temetési segély, ápolási díj, stb).


Szervezeti egység: Közgazdasági Iroda
Ügyintéző:

Sport
 • ifjúsági-, verseny- és szabadidősport szervezése, koordinálása
 • sportági rendezvények lebonyolítása
 • kapcsolattartás a sportegyesületekkel, testnevelő tanárokkal
 • sporttámogatások
 • sportkitüntetések
 • pályázatok
 • igazolások
 • sportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó szakfeladatok
 • játékvezetők, versenybírók képzésének szervezése
 • sportpropaganda

Szervezeti egység: Oktatási- és Kulturális Csoport
Ügyintéző:

Szakhatósági állásfoglalások

Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.
Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A kérelem tartalmazza:

 • az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét(ha van:e-mail cím, telefonszám)
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére(szakhatósági állásfoglalása kiadására) irányuló kifejezett kérelmét, a kérelem szerinti dokumentációt,
 • illeték megfizetésének igazolását(vagy illetékbélyeg becsatolása)
 • kérelmező, illetve megkereső szerv aláírását

Eljárási illeték: külön jogszabály szerint
Eljárási határidő: 15 nap


Szervezeti egység: Városüzemeltetési Csoport
Ügyintéző:

Szálláshely-üzemeltetés engedélyezése

Szálláshelyet üzemeltetni a szálláshelyre vonatkozó szálláshely-szolgáltatási bejelentéssel lehet, melyről a jegyző értesíti a szakhatóságokat

Szálláshely típusok:

 • szálloda
 • panzió
 • kemping
 • üdülőház
 • közösségi szálláshely
 • egyéb szálláshely

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 3.000.-Ft (lerovása: illetékbélyegben).

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.

Az engedély iránti kérelem, valamint az adatváltozás és megszűnés bejelentése formanyomtatványokon történik.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 3000 Ft
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)

A lakásfenntartással kapcsolatos terhek csökkentésére a még meg nem fizetett tárgyévi szemétszállítási díj részben vagy egészében történő kiegyenlítésére képviselő-testületi hatáskörben szemétszállítási települési támogatás nyújtható. A szemétszállítási települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 70. életévüket betöltötték.

A szemétszállítási települési támogatás összegének megállapítása a tárgyévi meg nem fizetett szemétszállítási díj összegéről a szolgáltató által kiállított igazolás alapján történik. A támogatás természetbeni ellátásként kerül átutalásra a jogosultnak a szolgáltatónál vezetett számlájára.

A szemétszállítási települési támogatás iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Szakhatósági állásfoglalások

Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.
Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A kérelem tartalmazza:

 • az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét(ha van:e-mail cím, telefonszám)
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére(szakhatósági állásfoglalása kiadására) irányuló kifejezett kérelmét, a kérelem szerinti dokumentációt,
 • illeték megfizetésének igazolását(vagy illetékbélyeg becsatolása)
 • kérelmező, illetve megkereső szerv aláírását

Eljárási illeték: külön jogszabály szerint
Eljárási határidő: külön jogszabály szerint

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport
Ügyintéző: Szántó Péter

 

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., II. emelet, 9. iroda
Telefon: 68/514-209
E-mail: szanto.peter@oroshaza.hu

Születés anyakönyvezése

Szükséges dokumentumok:

A születés bejelentéséhez szükséges okmányok

 • Amennyiben a szülők házasságban élnek:
  • az anya személyazonosító igazolványa, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • a szülők házassági anyakönyvi kivonata.
 • Abban az esetben, ha a szülők nem élnek házasságban:
  • az anya személyazonosító igazolványa, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • amennyiben történt az apa részéről elismerés a születendő gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
  • ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (beszerezhető az előző házasságkötés helyén),
  • özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: a bejelentést követően


Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

Születési név megváltoztatás

A születési családi és/vagy utónév megváltoztatását – kérelemre – a közigazgatási és igazságügyi miniszter engedélyezheti.

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja.

14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni.

Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint.


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Talált tárgyak

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján a találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 nap alatt a dolgok elvesztőjének, tulajdonosának vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a jegyzőnek beszolgáltatni.

Az olyan dolgot, amelynek az átvételére a jogosult személy nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított 3 hónapon át megőrzi.

Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolgot – ha ennek tulajdonjogára a beszolgáltatáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni.

Ha a jogosult a találástól számított egy éven belül sem a rendőrségnél, sem a találónál nem jelentkezik, a találó a neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi.


Eljárási illeték: Az eljárás költség- és illetékmentes.
Eljárási határidő: 1 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Telepengedélyezési eljárások

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a telepet a jegyző nyilvántartásba veszi, a jogszabályi feltételek (övezeti besorolás, illeszkedés) meglétének vizsgálatát követően.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le.
A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes jegyzőnél formanyomtatványon kell benyújtani.

A csatolandó okiratok közül a telep használatának jogcímére vonatkozó okiratban (pl. bérleti szerződés) kérjük, szíveskedjenek pontosan feltüntetni a telep címét (épület, emelet, ajtó stb.) hrsz.-t, elhelyezkedését, alapterületét, a helyiségek felsorolását, funkcióját (pl.:iroda, öltöző, műhely stb.) továbbá a szerződésekben, vagy külön megállapodásban kitérni a területhasználatra, a parkolóhelyek biztosítására.

Telepengedély kérelem benyújtása esetén a hatóság függő hatályú döntést hoz, mely szerint az ügyintézési határidő túllépése esetén (60 nap), a kérelmezett jog automatikusan megilleti az ügyfelet.

A jegyző a telepet telepengedély köteles tevékenység esetén a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályi feltételek vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszüntetést követően haladéktalanul bejelenteni, és – a telepengedély köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.
Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

A bejelentés illetéke 3.000 Ft (lerovása illetékbélyegben), a telepengedélyezési eljárás és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 5.000 Ft.

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A telep megszűnés bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása

A hatóság feladat- és hatásköre: A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) számú Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján történő eljárás lefolytatása, előterjesztés előkészítése.


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: értelem szerint


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Teljes hatályú apai elismerés és feltételei

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől- személyesen lehet megtenni (Gyer. 56. §)

Az ügyintézéshez az anya és apa hozza magával a személyazonosító igazolványát, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya). Anya hozza magával a hajadon családi állapotról szóló hatósági bizonyítványt (gyámügyi eljárás során). Ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítéletet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonatot. Ha az anya volt férje elhunyt, akkor a halotti anyakönyvi kivonatra van szükség. Megszületett gyermek esetén, születési anyakönyvi kivonatot.

A gyermek születése előtt a szülés feltételezett időpontjáról, és ha ez lehetséges, a fogamzás feltételezett időpontjáról (gyámügyi eljárás esetén) szakorvosi bizonyítványt. Kiskorú anya, vagy apa esetén az ügyintézés a Gyámhivatal hatáskörébe tartozik.


Eljárási illeték: Az eljárás költség- és illetékmentes.
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

Temetési települési támogatás

Temetési települési támogatás nyújtható képviselő-testületi hatáskörben annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját maga, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Temetés céljából – kérelmére – temetési települési támogatást kell megállapítani annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén annak 300%-át. A temetési települési támogatásösszege 30.000,- forint. A temetési települési támogatás iránti kérelmet a rendelet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt. A kérelmező az eltemettetést a nevére kiállított temetési számlával igazolja, melyet a temetkezési szolgáltató állított ki.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Termőföld adásvételének, haszonbérbe adásának kifüggesztése

tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül – Földforgalmi törvény 21. § (1) bek.- kérelmet kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (továbbiakban Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelmet a földhivatal honlapján – www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

Fétv. 17. § „(1) Az adás-vételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal a Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során a szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez, amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie.

(4) Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.”

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

„3. § (1) Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a Fétv.-ben meghatározott példányszámban az adás-vételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a Fétv.-ben előírt megfelelő példányszámban való csatolására.

(2) A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

a) az eladó az (1) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

(3) Ha a jegyző a (2) bekezdésben meghatározottak alapján megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmezőt is.”

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat – az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot -, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

Az eladó a közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig írásban vonhatja vissza. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

A jegyző az adás-vételi szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

Földforgalmi törvény 22. § (1) „A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi

a) az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.”*

Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

2. A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSE

A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz a földhivatal honlapján – www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon.

Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet

a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy

b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe,

a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

Fétv. 52. § (2) „2014. december 31-ig a haszonbérbe adó az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés helyett az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot is közölheti az előhaszonbérletre jogosultakkal a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, feltéve, hogy az tartalmazza a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a haszonbérbeadó és az ajánlattevő által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt.”

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre vonatkozó rendelkezéseit.

A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

A jegyző a haszonbérleti szerződést a 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

Földforgtalmi tv. 50. § (1) „A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi

a) a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.”**

Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes

3. AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBAN ÁLLÓ FÖLDET ÉRINTŐEN MEGKÖTÖTT HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

12. § (1) „Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződésé úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.”

A közzétételi kérelemhez csatolni kell a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt is! Nyomtatványok a www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők.

12. § (5) „A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a Földforgalmi tv. 49. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, és ezt kell a hirdetőtáblára kifüggeszteni.”

Az irattovábbítás során a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

*A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

6/A. § (3) „A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra a megyei földhivatalt jelöli ki.”

** A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

6/A. § (5) „A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására a járási földhivatalt jelöli ki.”


Szükséges dokumentumok:

 • Adás-vételi szerződés négy eredet példánya/ haszonbérleti szerződés három eredeti példánya
 • közzétételi kérelem

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 15 nap, illetve 60 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás

Illetékesség területe:

Orosháza Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • írásos kérelem, melynek tartalmaznia kell a
  • kérelmező cég/személy nevét, címét/telephelyét, elérhetőségét;
  • létesítmény megnevezését;
  • létesítés indoklását
  • mellékletek
   • 1 példány közmű egyeztetett kiviteli tervdokumentáció;
   • létesítmény által érintett közterületek tulajdoni lap másolata
   • az igénybevétel miatt szükséges, forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés terve

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 30 nap

Alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A közút állagát érintő beavatkozások engedélyezéséhez, a közút nem közlekedés célú igénybevételének megkezdéséhez,a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő (belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplő, közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez), útcsatlakozás létesítéséhez tulajdonosi és  közútkezelői hozzájárulás kiadása szükséges.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 • személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda)
 • postai úton (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
 • e-mailben (szabo.laura@oroshaza.hu tárgyban feltüntetendő: közútkezelői hozzájárulás)

Ügyfélfogadás ideje : megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 • 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Szabó Laura
Útvonal engedély

Illetékesség területe:  Orosháza város közigazgatási területe

ügyintézéshez szükséges dokumentumok (formanyomtatvány): Útvonal engedély iránti kérelem.

eljárási illeték: nincs

alapvető eljárási szabályok, az ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

KRESZ 51. § Útvonalengedélyhez kötött járművek

 • (1) A közúti forgalomban csak az út kezelőjének hozzájárulásával (útvonalengedély), az abban meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával szabad részt venni
  • a) olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb össztömege vagy tengelyterhelése meghaladja a külön jogszabályban meghatározott mértéket (túlsúlyos jármű, vagy tengelytúlsúlyos jármű);
  • b) olyan járművel, amelynek magassága, szélessége vagy hosszúsága meghaladja a külön jogszabályban, illetőleg – rakománnyal együtt – a 47. §-ban meghatározott mértéket (túlméretes jármű);
  • c) lánctalpas járművel.
 • (2) Ha az útvonalengedély más sebességet nem határoz meg, túlsúlyos, illetőleg túlméretes járművel legfeljebb 30 km/óra, lánctalpas járművel legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
 • (3) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a fegyveres erők által üzemben tartott járművekre.

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 10. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje ( elintézési, fellebbezési idő): 30 nap

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: KRESZ 51. § Útvonalengedélyhez kötött járművek


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Szabó Laura
Vadászat

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár keletkezésekor a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A Jegyző jogszabályban meghatározott esetben ellátja vadászterületen földtulajdonnal rendelkező ingatlantulajdonosok képviseletét.

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
1996. évi LV. tv.
79/2004. FVM rend.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 30 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Vállalkozó háziorvosokkal kapcsolatos feladatok

A települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a lakosság egészségügyi alapellátásának biztosítása. Az alapellátás körét képezik: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, iskolaorvosi ellátás, védőnői szolgáltatás, központi orvosi ügyelet.

Az önkormányzat rendeletében megállapította a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteket (praxisokat). A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok betöltése megüresedés esetén pályáztatás útján történik vállalkozó háziorvosokkal. Az önkormányzat a megüresedés – tartós betöltetlenség – idején gondoskodik az egészségügyi szolgáltatásról. A feladat-ellátási szerződések előkészítése, módosítása, a tartósan betöltetlen körzet működési engedélyeztetése, finanszírozási szerződéskötés előkészítése hivatali feladat.

Az alkalmazott jogszabályok

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendelet, a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000.(II.25) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25) EüM rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról szóló 32/2013. (XII.21.) Önkormányzati rendelet.


Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

 • Vargáné Szluka Izabella
Városi főépítészi és főmérnöki, továbbá belső mérnöki tanácsadási feladatok ellátása

Jogszabályban előírt települési főépítészi feladatok ellátása megbízási szerződés alapján.


Szervezeti egység: Törzskar
Ügyintéző:

 • Dr. Kóródi Attila
Vásár, piac engedélyezési eljárás

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kell formanyomtatványon benyújtani.

A vásár, illetve piacüzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 3.000.-Ft (lerovása: illetékbélyegben).

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, illetve a piacot nyilvántartásba veszi.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 3.000 Ft (lerovása: illetékbélyegben)
Eljárási határidő: 15 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Védőoltás települési támogatása

A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló 0-18 éves korú gyermekek részére az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a bárányhimlő elleni védőoltás költségeihez megelőlegezett hozzájárulás, továbbá a 65. életév feletti személyek részére a pneumococcus okozta megbetegedési veszély elhárítása célját szolgáló védőoltás költségeihez megelőlegezett hozzájárulás, amennyiben az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem lépi túl, vagy orosházi idősek otthonának ellátottja.

A védőoltás települési támogatás személyenként és alkalmanként az oltóanyag vételárának igazolt összegéig, de legfeljebb 20.000,-Ft-ig terjedhet.

A védőoltás települési támogatás iránti kérelmet a nagykorú jogosult, a szülő vagy más törvényes képviselő nyújthatja be. A kérelem mellett be kell csatolni a háziorvos, a házi gyermekorvos igazolását a védőoltás időszerűségéről, az oltóanyag szükségletről és annak költségéről. Amennyiben az oltóanyag költségét az orvosi igazolás nem tartalmazza, úgy az igazolás alapján a gyógyszertárban kell a receptet beáraztatni. A 30 napnál régebbi háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy gyógyszertári igazolást nem lehet elfogadni.

A védőoltás települési támogatás rendeltetésszerű felhasználását a gyermek vagy a nagykorú jogosult védőoltásának megtörténtéről szóló háziorvosi, házi gyermekorvosi igazolással vagy az oltási könyvvel kell igazolni a védőoltás települési támogatás kézhezvételét követő 30 napon belül.

Amennyiben az igazolást nem teljesítik és azt felszólításra 15 nap határidőn belül sem pótolják, vagy a védőoltás települési támogatás nem rendeltetésszerűen kerül felhasználásra és az oltás elmarad, akkor a támogatás megtérítését el kell rendelni.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

 • kérelem gyógyszer-kiváltás települési támogatása megállapításához

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:

Végrehajtás

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Veszélyes és veszélyesnek nyilvánított ebek nyilvántartása

lletékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Veszélyes állat országba való behozatalára, tartására és szaporítására engedélyt ad, a tartásról nyilvántartást vezet. Engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő tartás esetén állatkertbe vagy más megfelelő helyre történő szállítást rendelhet el, vagy egyéb megfelelő intézkedést hozhat.

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
8/1999. KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rend. 1.sz.melléklet
41/2010.Korm.rendelet 1.sz.melléklet
245/1998. Korm. rend elet


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) értelmezése szerinti mezőgazdasági termelő (őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, szövetkezet, stb.) a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a Rendelet szerinti termények (zöldségek, dinnye, gabonafélék, olajos magvak) közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem bejelentése formanyomtatványon történik.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: Az eljárás költség- és illetékmentes.
Eljárási határidő: 3 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Vízügyi engedélyek, kötelezések

A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.

A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket – ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) – kell csatolni.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges:

 • az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez;
 • olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint – parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával működik;

A jegyző a közműpótló létesítmény(szikkasztó) megvalósítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá a kút átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.

A jegyző dönt

 • a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában – a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkák megvalósításától eltekintve – a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról;
 • a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről.
 • A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
 • az engedélyezési tervek nyolc példányát,
 • a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását,
 • a tervezett vízhasználattal, vízi munka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;

Ügyintézési határidő: 30 nap

melybe nem számít be a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama, bizonyítási eljáráshoz kötődő jogok gyakorlásának időtartama, a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az eljárásért 5000 forint illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelmen leróni.

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
1995. évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról
72/1996. Korm. rend.


Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben – jogszabályban meghatározott esetekben – az elsőfokú hatósági jogkört a kistérségekről szóló külön jogszabályban meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

Ilyen esetek különösen:

 1. épületek építése, egyéb építmények építése, speciális szaképítés
 2. gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
 3. nagykereskedelem
 4. kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
 5. szálláshely szolgáltatás
 6. vendéglátás
 7. reklám, piackutatás
 8. építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
 9. alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
 10. sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. Ha az üzemeltető ezen kötelezettségét elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – megfelelő határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.

A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető

 • az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket – a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően – túllépi,
 • az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,
 • a rezgésterhelési határértéket túllépi,
 • a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
 • a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti.

Ügyintézési határidő: 30 nap

melybe nem számít be a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama, bizonyítási eljáráshoz kötődő jogok gyakorlásának időtartama, a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán
Zenés, táncos rendezmények engedélyezése

2011. március 16. napján lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely szerint csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.

A jogszabály hatálya kiterjed az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet:

 • egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben tartanak, vagy
 • szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény időtartama alatt lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
 • a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,
 • családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
 • közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be, akinek kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel kell rendelkeznie.

Az engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 3.000 Ft (leróvása illetékbélyegben). Az engedélyezési eljárásban a szakhatóság közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, melyről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Ügyintézési határidő: 20 nap, melybe nem számít bele más eljárási cselekmények (pl. szakhatósági eljárás, hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, stb.) ügyintézési ideje.


Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Zöld Vonal

A Zöld vonalon érkezett bejelentések ügyviteli kezelése.


Szervezeti egység: Titkárság
Ügyintéző:

 • Szabó Bettina