Pályázati felhívás Közművelődési Célú Támogatásra

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 11/2010. (VII.07.) számú rendelet tartalmának megfelelően pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek részére.

A pályázat megnevezése: Pályázat közművelődési célú támogatásra.

A pályázat célja: az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatellátás támogatása.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be minden olyan, a közművelődési rendelet hatálya alá tartozó önálló jogi személyiségű szervezet, amely benyújtotta a pályázati évre vonatkozó városi programtervét.
 • A pályázattal elnyert támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.
 • A pályázat időtartama azonos a naptári évvel, december 31-ig tart.
 • Egyedi elbírálás alapján támogatható a tárgyévet követő év január 1. – február 28. között megvalósuló program.
 • Pályázni csak a pályázati felhívásban meghirdetett időtartam alatt megvalósítandó közművelődési programra lehet.
 • A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki állami pályázaton is részt vesz.

Érvénytelen az a pályázat, amelyiket:

 • hiányosan adnak be,
 • határidő lejárta után adnak be,
 • a szervezet működési kiadásainak fedezésére nyújtottak be (pl. telefondíj, rezsi, terembérlet, utazási költség, eszközbeszerzés, szakfolyóiratok, stb.),
 • pártok, közművelődési, vagy együttműködési megállapodás keretében támogatott szervezetek, sportegyesületek nyújtottak be,
 • olyan szervezet nyújtott be, amely az elmúlt öt évben nem számolt el az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatással,
 • olyan szervezet nyújtott be, amelyik nem küldte meg a pályázati időtartamra vonatkozó városi programtervét a Városmarketing irodának
 • olyan pályázó nyújtott be, amely a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a pályázó úgy nyújt be, hogy az Önkormányzat által, vagy külön jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 • olyan pályázó nyújt be, amely a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben,
 • olyan pályázó nyújtott be, amely csőd-, felszámolási végelszámolási eljárás alatt áll,
 • olyan pályázó nyújtott be, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
 • olyan pályázó nyújt be, amely a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • olyan pályázó nyújt be, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy nem minősül átlátható szervezetnek.

 A pályázat benyújtása a Pályázati felhívás mellékletében szereplő Adatlapon történik.
A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • a szervezet önálló jogi személyiségét igazoló okirat hiteles másolata,
 • az előző évben elnyert támogatás elszámolásának igazolása,
 • a NAV által kiállított adóigazolás, mely igazolja, hogy a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, valamint nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellen csőd,- felszámolási eljárás nincs folyamatban vagy nyilatkozat, melyben kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet bírósági végrehajtás alatt nem áll,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy támogatott vállalja a cél szerinti felhasználási és elszámolási kötelezettséget, valamint együttműködik a Támogatóval a támogatás felhasználásának ellenőrzése során.
 • nyilatkozat a támogatási kérelemben foglalt adatok és dokumentumok teljeskörűségéről és valóságosságáról,
 • nyilatkozat arról, hogy az adott tárgyban más- állami és egyéb- támogatási igényt, pályázatot korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
 • nyilatkozat bejelentési kötelezettségének vállalásáról, amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a támogatott adataiban vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a támogatott tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni,
 • a támogatott cégkivonata, ill. vállalkozói igazolványának hiteles másolata,
 • a Városmarketing iroda írásos igazolása a 2014. évi programterv leadásáról
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50 § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és az átlátható szervezet követelményének megfelel,
 • nyilatkozat arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltak alapján összeférhetetlenség, érintettség nem áll fenn.

Egyéb pályázati tudnivalók:

A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati adatlapok a pályázat meghirdetését követően az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján vehetők át, vagy letölthetők a városi honlapról: ide kattintva

A pályázaton odaítélt összeg felhasználható más pályázat önrészeként (ebben az esetben pályázati célként ezt kell megjelölni).

 A pályázatok elbírálása:

 • A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerül sor.
 • A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat az Orosházi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjához (Szabadság tér 4-6. I. em. 17. sz. iroda) kell benyújtani 2014. április 04-én (pénteken) 13 óráig.

Orosháza, 2014. február 28.

Zalai Mihály
alpolgármester
polgármesteri jogkörben

További információ: Baranyai Ilona oktatási és kulturális csoportvezető 68/413-022/113-as mellék

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux