Állásajánlat – igazgató székhelyintézmény magasabb vezető beosztás betöltésére

A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet igazgató Székhelyintézmény magasabb vezető beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.08.01-től 2017.07.31-ig szól

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza Táncsics u. 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a székhelyintézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása; – helyi szabályozók elkészítése, módosítása; – a székhelyintézmény képviselete; – székhelyintézmény nevelőtestületének és pedagógiai munkájának irányítása, ellenőrzése, – a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése; baleset-, tűz-és munkavédelmi, katasztrófavédelmi és rendkívüli esetekben szükséges feladatok elvégzése; ügyvitel, statisztika vezetése a székhelyintézményre vonatkozóan; – kapcsolattartás a főigazgatóval és vezető alkalmazottaival, a tagintézmény-vezető igazgatókkal és azok helyetteseivel, a közvetlen és közvetett partnerekkel; – a székhelyintézmény gazdálkodásának irányítása; – az intézmény Igazgatótanácsának tagjaként az SzMSz-ben szabályozott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendelkezik többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó szervezeti, irányítási ismeretekkel, tapasztalatokkal
 • érettségi vizsgák szervezésében való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (a székhelyintézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:
-2-2012: igazgató Székhelyintézmény

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követően kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. június 30.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux