Állásajánlat – főigazgató-helyettes magasabb vezető beosztás betöltésére

A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet általános főigazgató-helyettes magasabb vezető beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.08.01-2017.07.31-ig szól

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza Táncsics u. 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
akadályoztatás esetén a főigazgató teljes jogkörrel történő helyettesítése; – felkérésre az intézmény képviselete; – az intézmény pedagógiai programjának összintézményi szintű összehangolása, felülvizsgálata, karbantartása (ellenőrzés, mérés-értékelés); – helyi szabályozók elkészítése és módosítása; – az intézmény szervezeti felépítésének megfelelő területek szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése; – a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése a tagintézmény-vezető igazgatók bevonásával; – a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezésének és ellenőrzésének koordinálása; – ügyvitel, statisztika vezetése; szakközépiskolai képzés, szakképzés, felnőttképzés irányítása; – kapcsolattartás a főigazgatóval, a stratégiai főigazgató-helyettessel, a tagintézmény vezető igazgatókkal, azok helyetteseivel, a gazdasági vezetővel, az intézmény autonóm szervezeteivel, a közvetlen és közvetett partnereivel; – az intézmény Igazgatótanácsának tagjaként az SzMSz-ben maghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendelkezik többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó irányítási, szervezeti ismeretekkel, tapasztalatokkal
 • szak- és felnőttképzésben szerzett tapasztalatok
 • minőségirányítási rendszerben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:
-1-2012: általános főigazgató-helyettes

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követően kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. június 30.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux