Állásajánlat – magasabb vezető munkakör betöltésére

Pályázati felhívás Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Táncsics utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a nevelőtestület vezetése,
 • a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése,
 • végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési – oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal,illetve szülői szervezetekkel való együttműködés,
 • a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó,méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,
 • a tanuló- gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
 • A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe.
 • A nevelési – oktatási intézmény vezetője felel a Rezidens Központ működtetéséért, továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény minőségirányítási programjának működéséért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az igazgató tanács elnökeként ellátja az SZMSZ szabályozott feladatait.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 138/1992. (X.8) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Jogszabályban előírt képesítés és gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Oklevél másolat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz
 • Vezetési program
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.369/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Orosházi Élet
– www.oroshaza.hu
www.oroscafe.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux