Almenü

Átmeneti települési támogatás

A képviselő-testület esetenként a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, önmagukról vagy családjukról más módon gondoskodni nem tudószemélyek részére pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában átmeneti települési támogatást nyújt. Átmeneti települési támogatásra az a család jogosult, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

Kivételes méltányosságból a fenti feltétel hiányában is nyújtható átmeneti települési támogatás. Kivételes méltánylást érdemlő esetek különösen a létfenntartást veszélyeztető helyzetek és fizetési kötelezettségek halmozódása, úgy mint elemi kár, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása, tüzelővásárlás, kiugróan magas közüzemi számlák kifizetése.

 

1.) Az átmeneti települési támogatás – pénzbeli és természetbeni forma együtt – ugyanazon jogosultra tekintettel négy alkalommal nyújtható egy évben. További támogatást az Szt.45.§ (3)- (4) bekezdésében leírt szociális körülmények igazolt fennállása esetén kell nyújtani. Az átmeneti települési támogatás összege alkalmanként legalább 2.000 forint és legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos.

2.) Szilárd tüzelőanyag – tűzifa, szén – vásárlása céljából nyújtott átmeneti települési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét azon háztartás vonatkozásában kell vizsgálni, amelyhez a kérelmező tartozik. A szilárd tüzelőanyag vásárlására ugyanazon lakásban csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit és az osztatlan közös tulajdonban lévő lakrészeket, ha külön háztartások lakják. Osztatlan közös tulajdon esetén a külön háztartás igazolására szolgál a lakáshasználat megosztásáról szóló szerződés vagy a közüzemi szolgáltató háztartásonként különböző fogyasztásmérőjének megléte. Kétség esetén helyszíni szemle megtartása szükséges a döntés előkészítése során. Szilárd tüzelőanyag vásárlásához települési támogatás iránti kérelem évente két alkalommal, január 1. – február 28. és november 1. – december 31. között nyújtható be e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt. A támogatás esetenként 20.000.- forint, vagy azt megközelítő értékben nyújtott természetbeni juttatás. További kérelem az igénylésre meghatározott időtartam alatt abban az esetben terjeszthető elő és elégíthető ki ugyanazon jogosult esetében, ha vélelmezni lehet, hogy a szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából nyújtott további átmeneti települési támogatás iránti kérelem nem teljesítése esetén a kérelmező és háztartásának tagjai a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt élethelyzetbe kerülnek.

 

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető:Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával

 


Szükséges dokumentumok:
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:
  • Dr. Pető Margit
  • Gönczi Orsolya
  • Kvasznovszky József
  • Vecsernyés Józsefné

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css