Almenü

Bontási engedélyezési eljárás

1. Bontási engedély alapján végezhető

 • a műemléket érintő,
 • a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
 • a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység.

A bontási engedély iránti kérelmet elektronikusan vagy papír alapon, az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell

 • a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott építészeti műszaki dokumentációt valamint
 • az eljárási illeték befizetésének igazolását

Az eljárás illetéke jelenleg az 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XV. fejezete szerint: a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2 -ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000 forint vagy darabonként 10 000 forint.

Mellékelni lehet

 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett bontási tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát

Az építtető a bontási tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható bontási engedély és az ahhoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – építészeti-műszaki dokumentáció alapján, az engedély hatályának időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére végezhet.

A bontási engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított egy évig hatályos.
Az engedély érvényének meghosszabbítása kérhető.
A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt

 • a bontási engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy
 • a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik és a bontási tevékenység megkezdésétől számított három éven belül befejezik.

Ügyintézési határidő: 21 nap

Fontos:
Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető a bontási tevékenység, ha az engedélyhez kötött, vagy ha engedély nélkül végezhető, de az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3 –t, valamint a homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert.
A kivitelezési tevékenységről e-építési naplót kell vezetni.
Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a kitöltött statisztikai adatlapot.


Szükséges dokumentumok:
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: lásd fentebb
Eljárási határidő: hiánytalan kérelem esetén 15 nap, hiányos kérelem esetén a hiánypótlástól számított 15 nap


Szervezeti egység: Építéshatóság
Ügyintéző:
 • Szőke Csabáné
 • Temesvári Zsolt
 • Vargáné Csizmadia Ágnes Éva

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css