Almenü

Birtokvédelmi ügyek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől, továbbá a Járásbíróságtól egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (III.16.) Korm. rendelet értelmében a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

  • a) a kérelmező nevét, lakcímét(székhelyét),
  • b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
  • c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
  • d) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, – ide értve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  • e) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
  • f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
  • g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tények, bizonyítékok
  • h) képviselő eljárása esetén csatolt meghatalmazás.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmét, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Egy éven túli birtokvitában kizárólag a Járásbíróság rendelkezik hatáskörrel az eljárás lefolytatására.


Eljárási illeték: 3.000 Ft (lerovása illetékbélyegben)
Eljárási határidő: 15 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:
  • Dénes Tünde

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css