Almenü

Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

 • a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy
 • b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy
 • d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 • g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat.

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (a jelenlegi 28.500,-Ft/hó öregségi nyugdíjminimum 90 %-a 25.650,-Ft ) és vagyona nincs.

Az aktív korúak szociális ellátási formái:

 • rendszeres szociális segély
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Rendszeres szociális segély

Az aktív korúak ellátására  igényjogosult személyek – a napi rendszeres munkavégzésre alkalmas személyek kivételével – rendszeres szociális segély  havonkénti ellátásban részesülnek. Az ellátás összege  egyedülálló esetében 25.650,-Ft/hó, családok esetében eltérő összegű. Legmagasabb összege 2014. január 01-től 45.569,-Ft/hó. Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély legmagasabb összege 22.769,-Ft/hó. A folyósítás  folyószámlára  utalással vagy postai úton történik.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

A napi rendszeres munkavégzésre alkalmas, aktív korúak ellátására igényjogosult személyek havonta foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek azon időszakban, amikor közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. Az ellátás összege 22.800,-Ft/hó. A kifizetés a segélypénztárban történik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy kiközvetítése esetén köteles közfoglalkoztatásban részt venni, amennyiben foglalkoztatás- egészségügyi szempontból a felajánlott munka elvégzésére alkalmas. Ezen kötelezettség teljesítése az ellátás fennmaradásának egyik feltétele. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása a közfoglalkoztatás időtartama alatt szünetel.

Fontos tudni, hogy helyi önkormányzati rendelet a bérpótló juttatás, újabban foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása és fennmaradása további feltételeként előírta a kérelmező, illetve igényjogosult részére a lakókörnyezete rendezettségének biztosítását és a rendezettség fenntartását.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállása évente, illetve a közfoglalkoztatás megszűnését követően felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálat során a jogosult köteles együttműködni, mert ellenkező esetben meg kell szüntetni az ellátást. A felülvizsgálat során többek között vizsgálatra kerül, hogy a felülvizsgálatot megelőző 12 hónapban a jogosult tud-e igazolni legalább 30 nap foglalkoztatási aktivitást, mint pl. 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban részvételt, kereső tevékenységet, munkaerő-piaci programban részvételt, Flt. szerinti legalább 6 hónapos képzést, vagy ezeket pótoló közérdekű önkéntes tevékenységet. Ha egyiket sem tudja igazolni, az az ellátás megszüntetését vonja maga után.

Az alkalmazott jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27) Korm. rendelet, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2013.(XI.28.) Önkormányzati rendelet, az egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló 2/2012.(II.06.) Önkormányzati rendelet, a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 23/2011.(X.24.) számú önkormányzati rendelet

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával, melynek címe:


Szükséges dokumentumok:
 • A csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány és a hozzá kapcsolódó Tájékoztató tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: költség- és illetékmentes
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:
 • Csengeriné Szedlák Erna Izabella
 • Bacsa Péterné

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css