Almenü

Adósságkezelési célú települési támogatás

A képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása érdekében adósságkezelési célú települési támogatást nyújt, amelynek keretében a jogosultak adósságcsökkentési támogatásban és 12 hónapon át adósságkezelési tanácsadásban részesülnek. Az adósságkezelési célú települési támogatás igénybevételének időtartamára a jogosultak lakhatási települési támogatásban is részesülnek az adósságkezelési célú települési támogatásról szóló határozat hatályba lépésének hónapja első napjától. Az adósságkezelési tanácsadást az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának adósságkezelési tanácsadója (a továbbiakban: adósságkezelési tanácsadó) biztosítja.

Adósságkezelési célú települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy (a továbbiakban: adós), akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át. Adósságai összességükben meghaladják az 50.000 forintot, és az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy fennálló tartozása miatt a közüzemi szolgáltatást kikapcsolták. Az adósnak vagy háztartása bármely tagjának nincs vagyona, a rendelet szerinti minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik. Vállalja az adósság és a megállapított adósságkezelési célú települési támogatás különbözetének megfizetését egy összegben, vagy – a hitelezővel kötött megállapodással igazoltan – az adósságkezelési célú települési támogatás időtartama alatt részletekben, vállalja az együttműködést a hitelezővel és az adósságkezelési tanácsadóval, életvitelszerűen benne lakik az adóssággal érintett lakásban, és a lakhatása jogszerűségét igazolni tudja. A személyi igazolványa, illetve lakcímkártyája érvényes bejegyzéssel az adóssággal érintett lakáshoz köti.

Adósságkezelési célú települési támogatás nyújtható az alábbi adósság fajták rendezéséhez: vezetékes gázdíjtartozás, áramdíjtartozás,víz- és csatornahasználati díjtartozás,szemétszállítási díjtartozás,központi fűtési díjtartozás (többlakásos lakóépületeknél, háztömböknél),közös költség hátralék,lakbérhátralék, ide értve a bizonyító erejű magánokiratba foglalt albérleti szerződéssel igazolt lakáshasználat során keletkezett albérleti díjhátralékot is, az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,a kikapcsolt közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásának költsége.

Nem részesülhet adósságkezelési célú települési támogatásban az, aki jogcím nélküli lakáshasználó.

A rendeletbe foglalt feltételeknek megfelelő igényjogosultak közül előnyben kell részesíteni azt a személyt, akinek a háztartásában három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak,aki gyermekét egyedülálló szülőként neveli, akinek a háztartásában súlyosan fogyatékos személy él,aki átmeneti vagy tartós nevelésből a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül került ki, aki, illetve akivel egy háztartásban élők mindegyike betöltötte a 70. életévét, aki, illetve akivel egy háztartásban élők egyike sem rendelkezik keresőtevékenységgel.

Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül. Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságkezelés körébe vont adósság legfeljebb 90 %-a, a további – legalább – 10 % adósságrészt az adós köteles megfizetni. Az adósságcsökkentési támogatás összege legfeljebb 270.000 forint. Az adósságkezelésbe vonható adósságok összegének felső határa 300.000 forint. Amennyiben az adósságok összege meghaladja a kezelhető felső határt, az adósságkezelési célú települési támogatás akkor nyújtható, ha az adós vállalja, hogy egy összegben vagy a hitelezővel kötött előzetes megállapodás alapján megfizeti az adóssága és a kezelésbe vonható adósság felső határa közötti különbözetet.

Nem vonható be az adósságkezelésbe az az adósság, amelynek behajtására végrehajtási eljárás van folyamatban. A végrehajtási eljárás felfüggesztése esetén az adósság kezelhető, amennyiben az e rendeletben foglalt többi feltétel teljesül.

Az adósságkezelési célú települési támogatás iránti kérelmet az adósságkezelési tanácsadónál folyamatosan lehet benyújtani formanyomtatványon. Az adósságkezelési célú települési támogatásról szóló határozatot az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembe vételével készíti elő a hivatal.

Az alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.


Szükséges dokumentumok:
  • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap


Szervezeti egység: Népjóléti, Szociális Csoport
Ügyintéző:
  • Dr. Pető Margit
  • Gönczi Orsolya
  • Kvasznovszky József
  • Vecsernyés Józsefné

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css