Almenü

Helyiadó aktuális – változások a helyi adóztatásban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.

Az eddig hatályos Htv. szerint az építményadó kötelezettség a lakás és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrészre terjedt ki, mely mellett 2018-tól az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra. Értelemszerűen az új adótárgy bevezetése Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: helyi adó rendelet) építményadó rendelkezéseinek módosítását is szükségessé tette.

A Htv. és a helyi adó rendelet hatályos szabályozása alapján 2018. január 1-jétől adókötelessé válik az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. (Htv. 11/A. §)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében:

  • reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
  • reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

  • gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. (Htv. 12/A. §)

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése: az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. (Htv. 14. § (5) bekezdés)

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. (Htv. 15/A. §)

Az építményadó mértéke a településképről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetén, amennyiben a reklámhordozó reklámközzétételre használható felülete

a 2 m2-t nem haladja meg 0,- Ft/ m2/év, ha

nagyobb 2 m2–nél 12.000,- Ft/ m2/év.

A fenti jogszabályok alapján a reklámhordozó tulajdonosának a 2018. január 1-jén a tulajdonában álló reklámhordozókról adatbejelentést kell tennie a honlapon megtalálható adatbejelentési nyomtatványon. Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük! Amennyiben a reklámhordozó megszerzése év közben történik, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kell megtenni.

Az adatbejelentés alapján a 2 m2 alatti területű reklámhordozó tulajdonosát adófizetési kötelezettség nem terheli. A 2 m2 feletti területű reklámhordozó tulajdonosának az építményadót – ún. kivetéses adóként – határozatban fogja az önkormányzati adóhatóságunk előírni, amit az adó alanyának (tulajdonosnak) két egyenlő részletben – március 15. és szeptember 15. napjáig – kell megfizetnie.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a reklámhordozó utáni építményadóról történő adatbejelentési nyomtatvány megtalálható a

http://www.oroshaza.hu/2015/01/01/helyiado-aktualis-valtozasok-a-helyi-adoztatasban/ oldalon (ezen az oldalon a helyi adó rendelet is megtekinthető) az Adónyomtatványok-2018 sorra kattintva, vagy a

http://www.oroshaza.hu/forums/topic/adonyomtatvanyok-2018/ oldalon.

Kérjük, hogy a reklámhordozó tulajdonosok az adatbejelentést 2018. január 15. napjáig szíveskedjenek teljesíteni!

 

Az építményadót érintő másik változás, hogy 2018. január 1-től a vállalkozások tulajdonában lévő, illetve a magánszemélyek tulajdonában lévő, de üzleti célokra használt lakások és a lakással egy hrsz-on szereplő gépjárműtároló adómentessége megszűnik. A helyi rendeletben az adó mértéke 0,- Ft/ m2/évben került meghatározásra. Így az adókötelessé váló lakások és a lakással egy hrsz-on szereplő gépjárműtároló esetében ugyancsak 2018. január 15-ig kell bejelentést tenni, azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy

  1. a gépjárműadó kapcsán 2018 tavaszán az előző évekhez hasonlóan határozatot kap aki 2017. évben használt gépjárművet vett, vagy akinek a gépjárműje utáni adóban a jármű kora miatt adómérték-váltás következik be, továbbá aki 2017. december 1 napját követően helyezett forgalomba gépjárművet. A határozatok kézbesítése után a márciusi adóelőleg fizetési határidőig minden adózó számlaegyenleg-értesítőt is kap. Magánszemélyek részére csatoljuk a szükséges befizetési csekket, a vállalkozások továbbra is átutalással teljesíthetik befizetéseiket. A csoportos beszedési megbízások visszavonásig érvényesek.
  2. a mezőőri járulékkal kapcsolatosan a járulékfizetésre kötelezetteket a földtulajdonban bekövetkezett változások miatt adatpontosítás céljából megkeressük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy nyomtatványt fognak kapni a használatukban lévő területükről, melynek visszaküldésével, az adatok szükséges módosításával igyekszünk a kivetés alapjául szolgáló nyilvántartást aktualizálni.
    Kérünk minden járulékfizetésre kötelezettet a szükséges együttműködésre!

Amennyiben az adókötelezettséggel kapcsolatban kérdése van, szívesen állunk a rendelkezésére!

 

 

Az aktuális helyi adó rendelet:

Letöltés (a dokumentum típusa: DOC, mérete: 72KB)

A 2017-ban hatályos szöveg:

Letöltés (a dokumentum típusa: DOC, mérete: 69KB)

A 2016-ban hatályos szöveg:

Letöltés (a dokumentum típusa: DOC, mérete: 143KB)

Helyi adókhoz kapcsolódó számlaszámok

Megnevezés Számlaszám
Építményadó számla 11733041-15346315-02440000
Vállalkozók kommunális adója 11733041-15346315-02990000
Iparűzési adó számla 11733041-15346315-03540000
Gépjármű adó számla 11733041-15346315-08970000
Késedelmi pótlék számla 11733041-15346315-03780000
Bírság számla 11733041-15346315-03610000
Idegen bevételek számla 11733041-15346315-04400000
Egyéb bevételek számla 11733041-15346315-08800000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 11733041-15346315-08660000
Tartózkodási utáni idő utáni idegenforgalmi adó 11733041-15346315-03090000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 11733041-15346315-03470000
OH. MEZŐŐRI JÁRULÉK 11733041-15346315-80740003

Kapcsolódó tartalmak:

(Kattintson a címsorokra a részletek megjelenítéséhez!)

Mezőőri járulék: megtekintés

rendelet a mezei őrszolgálatról

Megnevezés Számlaszám
OH. MEZŐŐRI JÁRULÉK 11733041-15346315-80740003

Szükséges nyomtatványok:

Építményadó: megtekintés

Építményadó

Az évközben vásárolt vagy eladott építményekről az adóbevallást a követő év január 15.-ig kell benyújtani. Ugyancsak eddig a dátumig kell bevallást benyújtani az adókötelezettséget érintő egyéb változásokról (pl. az épület bővítése, egy részének lebontása stb.) Az építményadóban történt változásokat folyamatosan megtalálják az egységes adórendeletben. Aki bankszámlával rendelkezik, utalással is teljesítheti az adó megfizetését.

Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, fsz., 21. sz. iroda, Deákné Kapás Edit

Tel.: 68/413-022/130

Orosháza Város Önkormányzata Építményadó számlaszáma: 11733041-15346315-02440000

Kapcsolódó nyomtatvány:

Gépjárműadó: megtekintés

Gépjárműadó

Számlaszám: 11733041-15346315-08970000

Ügyintéző: Deákné Kapás Edit, Tel.: 413-022/130

A gépjárműadó az állam által az önkormányzatnak részben átengedett adó. A beszedett adó 60%-a a központi költségvetést, 40%-a pedig az önkormányzatot illeti meg.

A korábbi szabályozáshoz képest 2013-tól jelentősen megváltozott a mozgáskorlátozottak kedvezménye. Egy újabb felülvizsgálatot követően lehet az adókedvezményt igényelni. A felülvizsgálatot a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumok (orvosi zárójelentés stb.) benyújtásával lehet kezdeményezni.

Kapcsolódó nyomtatvány:

Idegenforgalmi adó: megtekintés

Idegenforgalmi adó

A tárgyhónapban beszedett idegenforgalmi adóról a következő hónap 15. napjáig kell bevallást benyújtani, és egyidejűleg a beszedett adót befizetni az idegenforgalmi adószámlára.

Ügyintéző: Deákné Kapás Edit

Telefon:130 mellék

Kapcsolódó nyomtatvány: IFA bevallás 2017

Számlaszám: 11733041-15346315-03090000

Iparűzési adó: megtekintés

Iparűzési adó

Az iparűzési adó beszedési számla száma: 11733041-15346315-03540000.

Soron kívüli bevallást kell benyújtani felszámolás vagy végelszámolás esetén, illetve záró bevallást a vállalkozás megszűnését követően. A kezdő vállalkozások a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül bejelentkezésre kötelezettek.

Ügyintézés a polgármesteri hivatal fsz. 12 és 13. sz. irodában. Ügyintézők Miszlai Sándorné és Olaszné Kovács Erika. Telefon: 413-022/172 vagy 142. mellék. Gabnai Judit 134. mellék.

Használható bevallás nyomtatványok:

Talajterhelési díj: megtekintés

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvízkibocsátó (ingatlantulajdonos), aki a rendelkezésére álló szennyvízcsatornára nem köt rá, és ugyanakkor szennyvize keletkezik.

A talajterhelési díj megfizetésére, a megfizetésre és a kivetésre vonatkozó rendeletet a Helyi adó aktuális oldalon olvashatják.

Az aktuális akciókkal, kedvezményekkel vagy általában a talajterhelési díjjal kapcsolatos problémákkal forduljanak a Polgármesteri Hivatal fsz. 21. sz. irodájában Deákné Kapás Edit (Telefon:130 mellék)

Számlaszám: 11733041-15346315-03920000

Kapcsolódó nyomtatvány: Talajterhelési díj bevallás , Talajterhelési díj rendelet

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója: megtekintés

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója

A tárgyévben megszerzett jövedelemről a követő év március 20-ig kell bevallást tenni.

A megszerzett jövedelem adóját a megszerzést követő negyedév első hónapjának 12-ig kell megfizetni az alábbi számlára: 11733041-15346315-08660000.

Fontos tudnivaló, hogy a legalább 5 év időtartamra kötött szerződések után nem kell jövedelemadót fizetni, sem bevallani.

Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, fsz. 21. iroda, Tel.: 68/413-022/130

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója, kifizetők részére: megtekintés

Termőföld-bérbeadás jövedelemadója, kifizetők részére

A tárgyévben kifizetett jövedelem adójáról a követő év február 15.-ig kell bevallást tenni. Az adót a kifizetést (levonást) követő hónap 12.-ig kell megfizetni az alábbi számlára: 11733041-15346315-08660000.

Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal, fsz. 12-13. sz. iroda, Tel.: 68/413-022/142 vagy 172. mellék.

Letölthető dokumentumok:

Termőföld kifizető bevallás
Kifizető bevallásához adatlap
Termőföld bérbeadó magánszemély bevallása
Tájékoztató termőföld bérbeadás bevallásához

Vállalkozók kommunális adója: megtekintés

Vállalkozók kommunális adója

2011. január 1-én megszűnt adónem.

Esetleges hátralékokkal vagy túlfizetésekkel kapcsolatban az elévülési határidőn belül még történhet ügyintézés, a fsz. 12-13. sz. irodákban, tel.: 413-022/142 vagy 172. melléken.

Még nincs hozzászólás.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css