Almenü

Pénzügyi Bizottság

Véleményezési jogkörben:

1. költségvetési rendelet-tervezet, módosító költségvetési rendelettervezet, költségvetés végrehajtásáról készült rendelettervezet véleményezése,

2. költségvetés végrehajtásáról készített tájékoztatóról szóló előterjesztések véleményezése,

3. helyi adókkal, vagyonnal és vagyongazdálkodással kapcsolatosan előterjesztett rendelettervezetek véleményezése,

4. helyi adókkal összefüggő érdekeltségi rendelettervezet véleményezése,

5. az Önkormányzat vagyongazdálkodásának tulajdonosi ellenőrzése,

6. éves belsőellenőrzési terv, éves belsőellenőrzési jelentés véleményezése,

7. önkormányzat részvételével alapított társaságok éves tevékenységéről szóló beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, éves üzleti terv, alapító okirat, alapító okirat módosítás, tisztségviselő megbízásának véleményezése,

8. önkormányzat részvételével alapított társaságok átalakulásával, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

9. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás önkormányzati pénzügyi vonatkozású, önkormányzati vagyont érintő, valamint normatívát érintő új feladatok vállalásával kapcsolatos előterjesztéseinek véleményezése,

10. hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, pályázati maradványösszegről történő lemondás, pályázatokhoz saját erő biztosítására vonatkozó, vis maior alappal, részvény adás-vétellel kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

11. önkormányzati tulajdonú társasággal kötendő közszolgáltatási megállapodásokra vonatkozó előterjesztés véleményezése,

12. díjmegállapítással kapcsolatos rendelet-tervezetek véleményezése,

13. haszonbér összegének megállapításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése,

14. önkormányzati tulajdonú termőföldek hasznosításával összefüggésben javaslattétel és véleményezés; a mezőgazdasági jellegű helyi rendeletek véleményezése.

15. az Önkormányzat költségvetési és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról szóló rendelettervezet véleményezése,

16. Intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításának véleményezése,

17. magánerős kezdeményezésű útépítések támogatásának pénzügyi fedezet szempontjából történő véleményezése,

18. külső szervek ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztató, intézkedési terv véleményezése,

19. a településfejlesztési koncepcióval, a település szerkezeti tervekkel és a helyi építési szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

20. közszolgáltatás ellátására létrehozandó társaság alapításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése,

21. városüzemeltetéssel összefüggő közszolgáltatásokkal, közművekkel, infrastrukturális, közlekedési kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

22. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap önkormányzati rendelet szerinti keretösszegének felhasználásáról döntés véleményezése,

23. szociális és egészségügyet érintő tárgykörben készített előterjesztések és rendelettervezetek véleményezése,

24. szociális ügyekben a polgármester hatáskörében hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések véleményezése, javaslattétel a Képviselő-testület felé,

25. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott véleményezés és javaslattétel,

26. a 300.000,- Ft feletti behajthatatlan követelések törlésének véleményezése,

27. mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos ügyekben benyújtott fellebbezések véleményezése, javaslattétel a Képviselő-testület felé,

28. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmenti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezései szerint a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról készült előterjesztés véleményezése.

Döntési jogkörben:

1. önkormányzati biztos
1.1. kijelölésének joga,
1.2. a megbízás egy alkalommal történő meghosszabbítása,
1.3. tevékenységének irányítása és ellenőrzése,
1.4. megbízatása szerződéses időtartam letelte előtti megszüntetésének kezdeményezése a Képviselő-testület felé,

2. az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása,

3. a lakás életveszélyessé nyilvánítása esetén nyújtható támogatásról szóló rendeletben foglalt döntéshozatal,

4. döntés saját erő biztosítását nem igénylő pályázat benyújtásáról,

5. Önkormányzat és a polgármesteri hivatal Közbeszerzési Szabályzatának, megalkotása és módosítása,

6. az Önkormányzat és a polgármesteri hivatal éves közbeszerzési tervének elfogadása és módosítása,

7. behajthatatlan követelések törlése a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott érték és 300.000,- Ft között,

8. döntés a lefolytatott közbeszerzésekről szóló tájékoztatóról,

9. döntés a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokról,

10. döntés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokról,

11. döntés az orvosokkal kötött feladatellátási megállapodások módosításáról, amennyiben a módosítás a helyettesítést, rendelési időt vagy adatváltozást érint,

12. döntés a gyermekek ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokról.

A Pénzügyi Bizottság tagjai:

Elérhetőség, cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám: 68/412-246
Faxszám: 68/412-392
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap: www.oroshaza.hu

, ,

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css